Sirküler:  277/16                                                                                                                06.10.2016

 

 

 

ÖNEMLİDİR

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

  

İlgi      :  (a) 28.09.2016 tarih ve 263/16 sayılı sirkülerimiz.

               (b) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine  

                    Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 28.09.2016 tarih ve 70242 Sayılı    yazısı.

Bilindiği üzere, ülkemizin de taraf olduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS)’nin VI.Bölüm A Kısmının 2. Kuralı gereğince gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanması uygulamasına 01 Temmuz 2016 tarihinden itibaren başlanmış olup, bu güne kadar konunun muhataplarının uygulamada yaşadıkları sıkıntılar, ihracatçılarımız, kamu kurumları, sektör kuruluşları tarafından yapılan bildirimler ve maliyeti etkileyici bazı faktörlerden dolayı ihracatımızın olumsuz etkilenebileceğine yönelik görüş, öneri ve talepler yetkililerce detaylı bir şekilde değerlendirilmiş, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Nitekim, tartı işleminin liman tesisi dışında yapılması durumunda Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) bilgilerinin yükleten veya temsilcisi (Acenteler) tarafından gemi kaptanına ve kıyı tesisine bildirilmesi işleminden dolayı, acentelerin çeşitli ücretler tahakkuk ettirmeleri konusunda yapılan şikayetler bakanlık tarafından değerlendirilmiş ve 09.09.2016 tarihinde Bakanlık oluru ile yayımlanan “Denizyolu ile Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge”nin 5inci maddesinin 17inci bendinde, yükleten veya temsilcisi tarafından dolu konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığına ilişkin taşıyanın temsilcisine (acenta/hat operatörü/taşıma işleri organizatörü) yapılan bildirimlerin, taşıyana yapılmış sayılacağı ve söz konusu kişilerin, bu bildirimlerin gemi kaptanına ve kıyı tesisine iletilmesinden sorumlu tutulacağı belirtilerek, taşıyanın temsilcisi tarafından (acenta), doğrulanmış brüt ağırlık bilgisinin taşıyana iletilmesi hizmetinden dolayı yükletene herhangi bir ücret rücu edilemeyeceğini hükme bağlamıştır.

Yine aynı şekilde, konteynerlerin kıyı tesisi dışında tartılmalarına rağmen, liman işletici kuruluşların DBA ile ilgili ücret tahakkuk ettirmeleri ile ilgili şikayetlerin bakanlık tarafından değerlendirilmeleri neticesinde, yeniden düzenlenen yönergenin “Kıyı Tesisi İşleticisinin Sorumlulukları” başlıklı 15 inci maddesinin 7 inci fıkrasına göre, doğrulanmış brüt ağırlığının tespit edilmesi hizmeti veren kıyı tesisi işleticisi, bu hizmetin karşılığı faturalandırmayı hizmet talebinde bulunan yükletene veya tayin ettiği temsilcisine yapar hükmü amirdir. Ancak bu kapsamda hizmet vermeyen bir kıyı tesisi, DBA Belgesi kontrol ücreti adı altında yükletene herhangi bir ücret rucü edemez.

Bu itibarla, ilgi (b) yazıda, söz konusu uygulamanın ve yönerge kapsamında bulunan doğrulanmış brüt ağırlık belirlenmesi ile ilgili diğer uygulamaların “Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge” kapsamında yapılması, Yönergeye aykırı işlem ve uygulamada bulunanlar hakkında idari yaptırımların uygulanacağı ifade edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi (b) Yazı (2 Sayfa)