Sirküler:  278/16                                                                                                       07.10.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 7 Ekim 2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin,

 • Onaylanmış kişi statüsü verilebilecek kişiler başlıklı 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “A, B veya C sınıfı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrası değiştirilmiştir.
 • Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ile beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrada yer alan “birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının (a) bentlerinde” ibaresi “birinci fıkrasının (a) bendinde” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (h) bentleri ile yedinci fıkrasında yer alan “Başvurunun kayda alındığı” ibaresi “Yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı” ibaresi olarak değiştirilmiştir.
 • Onaylanmış kişi statüsü için gereken özel koşullar başlıklı 24 üncü maddesi değiştirilmiştir.
 • Onaylanmış kişi statü belgesi ve kapsamı başlıklı 25 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “A, B veya C sınıfı” ibaresi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Onaylanmış kişi statü belgesinin askıya alınması, geri alınması ve iptali başlıklı 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Kaçak zannı ile el konulan eşya başlıklı 85 inci maddesi değiştirilmiştir.
 • Beyanın kontrolü başlıklı 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi değiştirilmiştir.
 • Diğer kurumlarca yapılacak kontroller başlıklı 181 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “eşyanın gümrük işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirine” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya (ç) bendi eklenmiştir.
 • Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya başlıklı 196 ncı maddesinin yedinci fıkrası değiştirilmiştir.
 • Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat başlıklı 207 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “gümrük idaresince” ibaresi “yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenecek rapora istinaden” olarak değiştirilmiştir.
 • Hareket idaresinde eşyanın taşıma aracına yüklenmesi başlıklı 235 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Görevli memur” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri” ibaresi eklenmiştir.
 • Demiryolu ile taşımada asıl sorumlu başlıklı 251 inci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.
 • Demiryolu sevkiyatları başlıklı 252 nci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.
 • 253 ila 262 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Antrepoya konulabilecek eşya başlıklı 330 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “geçmemek üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya” ibaresi eklenmiştir.
 • Özel hallerde eşyanın rejime girişi başlıklı 332 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gümrük memuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri” ibaresi eklenmiştir.
 • Elleçleme işlemleri için başvuru başlıklı 335 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “ayniyat tespiti” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya” ibaresi eklenmiştir.
 • Geçici İthalat Rejiminde Süre uzatımı başlıklı 380 inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir.
 • Gümrük Antrepoları bölümünün Başvuru için aranacak belgeler başlıklı 520 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi değiştirilmiştir.
 • Başvurunun incelenmesi başlıklı 521 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “gümrük memuru” ibaresi “yetkilendirilmiş gümrük müşaviri” olarak değiştirilmiştir.
 • Antrepolarda yapılacak değişiklikler başlıklı 524 üncü maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmiştir.
 • Antrepoya eşya girişinin durdurulması ve iznin geri alınması başlıklı 525 inci maddesinin mülga yedinci fıkrası yeniden düzenlenmiştir.
 • Antrepo stok kayıtları başlıklı 536 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gümrük memuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri” ibaresi eklenmiştir.
 • Yıllık sayımlar başlıklı 538 inci maddesinin mülga dördüncü fıkrası yeniden düzenlenmiştir.
 • Özelliği olan eşya için bilgi verme başlıklı 540 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gümrük memuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş gümrük müşaviri” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “gümrük memurları” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri” ibaresi eklenmiştir.
 • Geçici Depolama Yeri ve Gümrük Antrepolarına İlişkin Ortak Hükümler bölümünün Güvenlik önlemleri başlıklı 555 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.
 • Geçici depolama yeri ve antrepolara kimlerin girebileceği başlıklı 557 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “görevlilerden,” ibaresinden sonra gelmek üzere “yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri ile” ibaresi eklenmiştir.
 • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bölümünün Mülga 574 üncü, Mülga 575 inci Mülga 576 ncı Mülga 577 nci Mülga 578 inci maddeleri yeniden düzenlenmiştir.
 • Yönetmeliğin Geçici 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Yönetmeliğe A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statüsüne ilişkin geçici düzenleme başlıklı geçici madde 9 eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin Ek-6’sının 23 ve 24 numaralı satırları arasına 1 inci tabloda yer alan satır, 27 ve 28 numaralı satırları arasına ise 2 nci tabloda yer alan satır eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin Ek 77/A’sı değiştirilmiştir.
 • Yönetmeliğin Ek-82’sinin 15 numaralı satırı değiştirilmiş ve 50 numaralı satır eklenmiştir.

Hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanınca yürütülen bu Yönetmeliğin 1, 3, 5, 6, 7 ve 9 uncu maddeleri 15/8/2017 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Yönetmelik ( 7 Syf.)