Sirküler: 280/14                                                                                                           27.08.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 23 Ağustos 2014 tarih ve 29097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile, 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin Amaç başlıklı 1 inci maddesi ile Kapsambaşlıklı 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Cumhuriyeti liman/iskeleleri arasında yapılan düzenli seferlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tüm sefer bölgelerinde, Türkiye Cumhuriyeti liman/iskeleleri arasında yolcu motorları, yolcu, Ro-Ro/Yük, Ro-Ro/Yolcu ve feribot gemileri ile yapılan düzenli seferleri kapsar.”

Bunun yanında, aynı Yönetmelik ile 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin,

 

  • Dayanak başlıklı 3 üncü maddesi, Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri, Başvuru başlıklı 6 ncı maddesi, Değerlendirme başlıklı 8 inci maddesi, Hat izinli gemilerle ilgili uygulama başlıklı 9 uncu maddesi, Süresi sona eren hat izninin yenilenmesi başlıklı 11 inci maddesi, İznin askıya alınması başlıklı 16 ncı maddesi başlığıyla birlikte, İzin iptali başlıklı 17 nci maddesi ile Yürütme başlıklı 19 uncu maddesi değiştirilmiş,

 

  • Tanımlar  başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, Hat izni verilmesi başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile Aranan nitelikler başlıklı 7 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter