Sirküler:  280/15                                                                                                           17.12.2015

 

 

ÖNEMLİDİR

 

 

Konu  : Gemi Acentesi Yetki Belgeli Sahibi Şirketler ile Gemi Acentesi Personeli

              Tanıtım Kartı Sahibi Kişi Bilgilerinin  Odamızla Paylaşılması Hk.

 

İlgi      : (a) 05 Mart 2012 Tarih ve 28224 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gemi

        Acenteleri Yönetmeliği”

               (b) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının oluru ile yürürlüğe giren

        16 Mayıs 2013 Tarih ve 5299 Sayılı bakanlık onaylı “Gemi Acenteleri Eğitim

        Yönergesi” 

Malumunuz olduğu üzere; gemi acenteliği yapabilmek için ilgi (a) Yönetmelik Md.7’deki  ve diğer ilgili koşulları sağlayan gerçek ve tüzel kişilere Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 5 yıl geçerli “Gemi Acenteliği Yetki Belgesi” verilmektedir. Belge sahibi firmalar 5 yıl olan süreyi doldurmadan denizcilik idaremize Yönetmelik’te belirtilen gerekli işlemleri tamamlayarak başvurmaları halinde belgeleri beş yıl için yenilenmekte olup, aksi takdirde gemi acenteliği yetkileri anılan İdarece elektronik ortamda iptal edilerek görev yapmaları engellenmektedir.

Benzer şekilde, ilgi(a) Yönetmelikteki ilgili şartları sağlayan ve gemi acentelerinde liman, gümrük, sahil sağlık ve emniyet idareleri ile diğer kurum ve kuruluşlarda acentelik işlemleri yürüten kişiler adına denizcilik idaremizce yine 5 yıl geçerli olmak üzere  “Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı” verilmektedir. GA Personeli Tanıtım Kartı sahipleri de Deniz Ticaret Odaları’nca ilgi mevzuatlar kapsamında düzenlenen “Yenileme Eğitim Seminerlerine” katılmaları halinde kartları vize edilerek yine 5 yıl için geçerli olarak yenilenmektedir.

Gerek denizcilik İdaremizce  üyemiz gemi  acentelerinde yapılan denetimlerde, gerekse de Gemi Acenteliği Eğitim Komisyonu’nca yıllık olarak onaylanan program kapsamında Odamız’ca düzenlenen “Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Seminerlerinde” gündeme gelen hususlara istinaden; 5 yıllık geçerlilik süresi dolan gemi acentesi firmalarının yetki belgesini yenilemek için gerekli işlemleri yapmadıkları ve bu nedenle faaliyetlerinin engellendiği, benzer şekilde Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı sahiplerinin de kart düzenleme tarihine dikkat etmeyerek 5 yıl olan geçerlilik süreleri içerisinde Yenileme Eğitim Seminerlerine katılmayarak, belgelerinin iptaline neden oldukları bunun ise ilgili üyemiz firmaların Gemi Acenteliği Yetki Belgelerinin iptaline kadar gidebilen mağduriyetlere sebep olduğu malumunuzdur.

Yukarıdaki bilgiler kapsamında Mersin’de mukim “Gemi Acentesi Yetki Belgesi” sahibi üyemiz Gemi Acentelerinin ve  bünyesinde Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı alan ilgililerin bilgilerinin (adı soyadı, şirket ismi, kart no, kart düzenleme tarihi..vb) Odamızla paylaşılması halinde, tüm üyemiz gemi acentesi firmaların ve Gemi Acentesi Personeli Tanıtım kartı sahiplerinin takibi yapılarak 5 yıllık vize süresi dolmadan gerekli işlemleri yapmaları ve en yakın Yenileme Eğitim Seminerlerine katılmaları Odamız tarafından da takip edilerek mağduriyetlerinizin  önlenebileceği değerlendirilmektedir.

Yukarıdaki bilgiler kapsamında, Gemi Acenteliği Yetki Belgesi alan üyelerimiz şirketlerce, Gemi Acentesi Yetki Belgesi ve Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı bilgilerinin güncel ve ek forma uygun olarak 06 Ocak 2016 tarihine kadar Odamıza gönderilmesini, benzer şekilde sonraki dönemde alınan veya iptal olan yetki belgesi ve tanıtım kartı bilgilerinin de Odamıza gecikmeden (en geç bir ay içerisinde) iletilmesini önemle rica  ederiz.

 

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Eki : Gemi Acent.Yetki Belgesi ve Gemi Acent.Pers.Tanıtım Kartı Bilgi Formu (1 Syf)