Sirküler:  280/16                                                                                                       07.10.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 6), 7 Ekim 2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin amacı, yetkilendirilmiş gümrük müşavirliği sisteminin daha etkin ve verimli işlemesini sağlayacak açıklama ve düzenlemeleri belirlemektir.

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu ve 226 ncı maddeleri ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 574 üncü maddesine istinaden hazırlanan bu Tebliğ, yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olabilme şartlarına, yetki belgesi ile ilgili işlemlere, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince yapılacak tespit işlemlerine ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin görev ve sorumlulukları ile bunların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tebliğde,

  • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin Sahip Olması Gereken Nitelikler, Yetki Belgesi Başvurusu, Yetki Belgesine İlişkin İşlemler,
  • Tespit İşlemi Yapılacak Gümrük İşlemleri, Tespit Ücreti, Genel Hükümler,
  • Tespit Sözleşmesi, Tespit Raporu, Çalışma Düzeni, Evrak İşlemleri, Gümrük Müşavir Yardımcısı ve Stajyer Çalıştırma,
  • Sorumluluk, Yetki Belgesinin Geri Alınması ve İptali, Cezai Hükümler,
  • Çeşitli ve Son Hükümler,

başlıklı bölümler yer almaktadır.

Bu Tebliğin, 17 nci maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının (b) ve (ğ) bentleri yayımından üç ay sonra, diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (18 Syf.)