Sirküler:  282/16                                                                                                       11.10.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 373), 08.10.2016 tarih ve 29851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üzerinde yeni yapılacak yat limanları ile yatlara ve özel teknelere bağlama ve barınma hizmeti verecek yeni iskele, yanaşma yeri ve rıhtım niteliğindeki kıyı yapılarının yapılması amacıyla yatırımcılar lehine tesis edilecek irtifak hakkı ve/veya verilecek kullanma izinleri hakkındaki işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu  Tebliğ’de,

  • Başvuru, Ön Fizibilite Raporu ve İhale Usulü,
  • Ön İzin Verilmesi, İrtifak Hakkı Tesisi ve Kullanma İzni Verilmesine İlişkin İşlemler,
  • Çeşitli ve Son Hükümler,

başlıklı bölümler yer almaktadır.

Hükümleri Maliye Bakanınca yürütülen bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki:İlgili Tebliğ (4 Syf.)