Sirküler:  283/16                                                                                                       11.10.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 374), 08.10.2016 tarih ve 29851 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 Söz konusu Tebliğ ile, 20/8/2011 tarihli ve 28031 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 336)’nin “Kıyı Kanunu kapsamında kalan yerlerde ecrimisil işlemleri” başlıklı “(2) Kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarında yukarıdaki belirtilen kullanımlar dışında izinsiz kullanımın tespiti halinde; varsa bu taşınmazların, yoksa birim değeri belirlenen en yakın emsal taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde üçünden az olmamak kaydıyla ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır.” şeklindeki 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(2) Kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarında yukarıda belirtilen kullanımlar dışında izinsiz kullanımın tespiti halinde; işgalin şekli, bu alanların konumu ve kullanımlarından elde edilecek gelir düzeyi de dikkate alınarak Kanunun 9 uncu maddesinde belirtilen yerlerden sorulmak suretiyle bedel tespit komisyonu tarafından ecrimisil tespit ve takdir edilir. Deniz turizmi araçlarının bağlanması amacıyla mendireklerle çevrilmiş deniz yüzeyinde ise, kara parçası için tespit edilen ecrimisil bedelinin yüzde onu esas alınmak suretiyle ecrimisil tespit ve takdir edilir.”

Hükümleri Maliye Bakanınca yürütülen bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Syf.)