Sirküler: 286/13                                                                                                   13.06.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Hk.

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 12 Haziran 2013 tarih ve 28675sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik ile, 7 Ekim 2009 tarih ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin,

 

  • Antrepolardaki eşyanın başkasına devri başlıklı 333 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.”

“(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan işlem yapılamaz.”

“(3) Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır. Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda devre konu eşya için devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilir. Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.”

 

  • Fiili İhracat başlıklı 416 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına 418 ve 476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde yapılacak teslimlerde eşyanın teslim edildiği,”

 

  • Beyan edilen eşyanın kısmen veya tamamen ihraç edilememesi başlıklı mülga 418 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Deniz ve hava taşıtlarına kumanya, yağ ve yakıt dışında yapılacak teslimler

MADDE 418 – (1) 476 ila 482 nci maddeler çerçevesinde teslim edilen yakıt, yağ ve kumanya dışında, dış seferde bulunan ya da dış sefere çıkacak olan deniz ve hava taşıtlarına serbest dolaşımda bulunan işletme ve donatım eşyası teslimi ihracat hükmündedir.”

 

  • Götürü teminat tutarı başlıklı 494 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Götürü teminat sisteminden yararlanmak için onaylanmış kişiler tarafından verilecek teminat tutarı, teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde 5.000.000 Avro’dan az olamaz.”

 

  • Aynı Yönetmeliğin Ek 55’indeki “Hariçte İşleme Rejimi İzni İçin Başvuru Devam Formu”nda ve Ek 56’sındaki “Hariçte İşleme Rejimi İzni Devam Formu”nda yer alan  “21. 398 inci madde” ibareleri “21. Yönetmeliğin 398 inci maddesi” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Geçici ithalatta ek süre talebi

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Suriye vatandaşları tarafından Suriye’deki savaş ve olağanüstü durum nedeniyle, ülkemize getirilen ticari ve kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için ilgililerin, söz konusu olağanüstü durum devam ettiği sürece gümrük müdürlüklerine başvurmaları halinde, 380 inci madde kapsamında süresi içerisinde ek süre talebinde bulundukları kabul edilir ve ek süre talepleri karşılanır.”

“ÖTV-I.A kapsamı götürü teminat

GEÇİCİ MADDE 5 – (1) 494’üncü maddenin uygulanmasında, ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmakta olan ancak 5.000.000 Avro’dan az tutarda teminat vermiş olan onaylanmış kişilerin bu eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmaya devam etmek istemeleri halinde, mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro tutarında yeni bir teminatla değiştirmeleri veya mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro’ya tamamlamaları gerekir.”

Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Ekler:

1- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (12 Haziran 2013 tarih ve 28675sayılı Resmi Gazete) (2 Sayfa)

2- Gümrük Yönetmeliğinin değiştirilen maddeleri (7 Ekim 2009 tarih ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete) (2 Sayfa)