Sirküler:   292/15                                                                                                      29.12.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59), 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığınca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı % 5,58 (beş virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiş ve 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 457 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2016 tarihinden itibaren 1.797.117,30 Türk Lirası olmuştur.

 

 

 Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ekler              :

Ek-1. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (1 Sayfa)

Ek-2. (1) Sayılı Tablo-Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (3 Sayfa)