Sirküler:   293/15                                                                                                      29.12.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 75)”, 25.12.2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğin ekinde yer alan (7) Sayılı Gemi ve liman Harçları Tarifesi aşağıdaki gibidir.

 

I- Gemi sicil işlemleri:
1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan: 0,226
(185,60 TL’den az, 12.504,20 TL’den çok olamaz.)
2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden (Binde 22,77)
(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden (Binde 5,69)
4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 5,69)
5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden (Onbinde 11,38)
6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden (Onbinde 11,38)
7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)                   16,60
8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan 0,226
(16,60 TL’den az, 311,10 TL’den çok olamaz.)
9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)                       7,20
II. Liman işlemleri:
1. Denize elverişlilik belgesi:
En az 60,80 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
 İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,699
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,377
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 0,188
(Harç tutarı 1.874,30 TL’den çok olamaz.)
2. Ölçme Belgesi:
En az (123,60 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,927
Sonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum tonilatosundan 0,927
Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,699
3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı  5.000,60 TL’den çok olamaz) 0,377
3. Yola elverişlilik belgesi:
Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden                     35,80
151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                     60,80
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                   123,60
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                   154,40
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan 0,699
(92,00 TL’den az 3.125,20 TL’den çok olamaz)
5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki                     13,50
6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)
a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı                     92,00
b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı                     60,80
c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı                     35,80
d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı                     26,10
7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri                     16,60
8. Gemi sörvey belgeleri:
a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (29,20 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (311,10 TL)’den çok olamaz. 0,056
b) Muafiyet belgesi                     60,80
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)
9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (60,80 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,699
Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,377
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 0,188
(Harç tutarı 1.874,30 Türk Lirasından çok olamaz.)
 

10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden                     12,70
101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden                     26,10
251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden                     53,20
501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden                   107,00
3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden                   133,70
10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

Ekler:

Ek-1. İlgili Tebliğ (1 Sayfa)

Ek-2. Tebliğ Ekleri (12 Sayfa)