Sirküler:   294/15                                                                                                      29.12.2015

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460), 25.12.2015 tarih ve 29573  Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ aşağıdaki gibidir:

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 460)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2015 yılı için %5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

Ekler:

Ek-1. İlgili Tebliğ (1 Sayfa)

Ek-2. Tebliğ Ekleri (2 Sayfa)