Sirküler: 295/14                                                                                                           11.09.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 H“Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği”, 10 Eylül 2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemek olup, Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler ile ilgili olarak, Çevre Kanununca alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemleri kapsar.

Bu Yönetmelik ile,29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Yönetmeliğin “Geçiş hükümleri” başlıklı Geçici 1. maddesi aşağıdaki gibidir:

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri kapsamında emisyon izni/hava emisyonu konulu çevre izni almamış işletmelere tanınan süreler; bu Yönetmelik kapsamında yapılacak çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurularında bu duruma ilişkin belgelerin sunulması kaydıyla geçerlidir.

(2) Bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin belirtilen yenileme durumları haricinde, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde düzenlenen geçici faaliyet belgeleri ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri süreleri sonuna kadar geçerlidir.

(3) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi başvuruları değerlendirme süreçleri devam eden ancak sonuçlanmamış olan işletmelerin işlemleri, başvuruda bulundukları tarihte yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde yürütülür.”

Hükümleri Çevre ve Şehircilik Bakanınca yürütülen bu Yönetmelik 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ekler:

Ek-1.Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (7 Sayfa)

Ek-2. Yönetmeliğin Ekleri (17 Sayfa) Sirküler 295 Ek-2