Sirküler:  299/16                                                                                                       31.10.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No:294, 28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin amacı, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisine yönelik olarak 26/10/2016 tarihli ve 6753 sayılı Kanunla 193 sayılı Kanuna eklenen geçici 86 ncı maddenin uygulamasına ilişkin açıklamaların yapılmasıdır.

Hükümleri Maliye Bakanınca yürütülen bu Tebliğ 01.10.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgili Tebliğ (2 Sayfa)