Sirküler: 300/14                                                                                                           12.09.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile, 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklerden sektörümüzü ilgilendirenler aşağıdaki gibidir:

Yönetmeliğin ihaleye hazırlığa ilişkin “Tahmin edilen bedel tespiti” başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendi ile dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

h) Deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım, onarım ve sosyal hizmetlerden birkaçını veya tamamını sunan deniz turizmi tesisleri yapılmak amacıyla, kullanma izni veya irtifak hakkı verilmesi talep edilen alanda projelendirilmiş veya mendireklerle çevrilmiş deniz yüzeyinin de bulunması hâlinde, ilk yıl için deniz yüzeyinin kullanma izni metrekare birim bedeli; proje sahasındaki kara parçası için Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen kullanma izni veya irtifak hakkı beher metrekare bedelinin yüzde onudur.

(9) Bakanlık; dolgu, iskele, rıhtım, mendirek, dalgakıran, boru hatları, şamandıra, platform, dolfen, liman, yat limanı, kruvaziyer liman, yat çekek yeri yatırımı yapılmak amacıyla tesis edilen irtifak hakları veya verilen kullanma izinlerinde ve ahşap iskelelerin kiralamalarında, kullanım amaçları da göz önünde bulundurarak illere, ilçelere ve yatırımın bulunduğu yere göre yıllık maktu metrekare birim bedellerini belirlemeye yetkilidir.

Aynı Yönetmeliğin taşınmazların kiraya verilmesine ilişkin “İhale usulleri”  başlıklı 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (i) bendi eklenmiştir.

ı) Balıkçı barınaklarının o yörede en az on iki aydan beri faaliyette bulunan su ürünü kooperatiflerine veya su ürünü kooperatif birliklerine kiraya verilmesi,”

i) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen esaslar çerçevesinde ahşap iskelelerin kiraya verilmesi,

Aynı Yönetmeliğin kıyı ve sahil şeritlerinde verilecek izinlere ilişkin “Kıyı ve sahil şeritlerinde yapılacak düzenlemeler” başlıklı 81 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 81 – (1) Kıyı ve sahil şeritlerinde 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile onaylı imar planı hükümlerine uygun olarak düzenleme yapılması kaydıyla, sırasıyla bu alanların sınırı içinde bulunduğu büyükşehir belediyelerine, belediyelere veya mahalli idare birliklerine izin verilebilir.

(2) Bakanlıkça uygun görülecek kıyı ve sahil şeritlerinde, Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen bedellere tabi olmaksızın hasılat ve/veya gelirden pay alınması suretiyle bu alanların sınırı içinde bulunduğu mahalli idarelere veya mahalli idare birliklerine izin verilebilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkra kapsamında kalan alanlarda yapılacak düzenlemelerin kapsamı, elde edilmesi hâlinde gelirlerin paylaşımı, sona ermeye ve diğer konulara ilişkin hükümler İdare ile ilgili kuruluşlar arasında düzenlenecek Protokol (Ek-18) ile belirlenir.”

Aynı Yönetmeliğe bu Yönetmeliğin ekinde yer alan “Protokol” Ek-18 olarak eklenmiştir.

Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Eki: İlgili Yönetmelik (21 Syf.)