Sirküler:  300/16                                                                                                       31.10.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 6753 Sayılı Kanun, 28.10.2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 “Geçici Madde 86-2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32 nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2016 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir.  Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

Bu Kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Hükümleri Bakanlar Kurulunca yürütülen bu Kanun 01.10.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgili Kanun (2 Sayfa)