Sirküler: 302/13                                                                                                     27.06.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Tasfiye Yönetmeliği”, 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı; gümrük idarelerince işletilmekte olan geçici depolama yeri, antrepo ve ambarlara eşya alınması, muhafazası, teslimi ile tasfiyelik hale gelmiş eşyanın tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelik, 27.10.2009 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 21.03.2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 03.06.2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanınca yürütülen bu Yönetmeliğin; Geçici 2 ve 3 üncü maddeleri yayımı tarihinde, diğer maddeleri 01.09.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yönetmelik (20 Sayfa)