Sirküler:  316/16                                                                                                            11.11.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)”, 11 Kasım 2016 tarih ve 29885 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile,  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında yer alan “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü uyarınca yeniden değerleme oranı 2016 yılı için % 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ(1 Syf.)