Sirküler: 324/14                                                                                                       02.10.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)”,  01.10.2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile, dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanan 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin”

Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikasını tanımlayan “öö”  bendi eklenmiştir.

Yurt içi alımlar başlıklı 7 nci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları değiştirilmiştir.

İndirimli teminat uygulaması başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi değiştirilmiştir.

Ek süre müracaatının değerlendirilmesi başlıklı 22 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Kapatma müracaatının değerlendirilmesi başlıklı 38 inci maddesinin yedinci, sekizinci, onuncu ve onbirinci fıkraları değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki onüçüncü fıkra eklenmiştir.

Kapatma işleminin bildirileceği merciler başlıklı 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

İhraç edilen işlem görmüş ürünün geri getirilmesi başlıklı 42 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası değiştirilmiştir.

Dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması başlıklı 45 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkra eklenmiştir.

Uygulama başlıklı 48 inci maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir.

Yetki başlıklı 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası değiştirilmiştir.

 

Aynı Tebliğe “Resen kapatmalara ilişkin geçici uygulama” başlıklı Geçici Madde 24 ile “Belgeden belgeye teslime ilişkin geçici uygulama” başlıklı Geçici Madde 25 eklenmiştir.

Aynı Tebliğin ek 1’i, ek 2’si (ek 2/A ve ek 2/B olarak), ek 3’ü ek 5’i ile ek 6’sı değiştirilmiştir.

 

Bu Tebliğin;

 

  1. a) 2 nci maddesi ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 7 nci maddesinin sekizinci fıkrasında yapılan değişiklik ile yine bu Tebliğin 5 inci maddesi ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 38 inci maddesinin onuncu fıkrasında yapılan değişiklik 1/5/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
  2. b) 9 uncu ve 14 üncü maddeleri 1/11/2014 tarihinde,
  3. c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Eki:

Ek-1. İlgili Tebliğ (5 Sayfa)

Ek-2. Tebliğ eki (8 Sayfa)