Sirküler:  324/16                                                                                                       28.11.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24), 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır. Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin 56 ve 57 nci dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN ürünleri sınıflandırma listelerini kapsar.

Tebliğ ekinde yer alan Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.

Hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanınca yürütülen bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ ve Ekleri (18 Syf)