Sirküler: 332/13                                                                                                     17.07.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)”, 12 Temmuz 2013 tarih ve 28705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu tebliğ ile, 30.12.2011 tarihli ve 28158  3 üncü Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin,

 

Statü belgesi başvurusunun reddi başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrası,

Statü belgesinde kayıtlı bilgilerde değişiklik olması başlıklı 14 üncü maddesi,

Teminat tutarının belirlenmesi başlıklı 34 üncü maddesi,

Mavi hat uygulaması başlıklı 43 üncü maddesi,

Mavi hat uygulamasından yararlanma hakkının askıya alınması başlıklı 52 nci maddesi,

Statü belgesinin geri alınması  başlıklı 62 nci maddesi ile,

11 no.lu Götürü Teminat Yetkisi Başvuru Formunda değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

 

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (3 Syf.)