Sirküler:  345/13                                                                                                        25.07.2013

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

“Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:26)”, 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile,

–          ÖTV Kanunu hükümleri ve Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki, 30.07.2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nin “İthal Edilen Petrol Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen ÖTV’ye Ait Bilgi Formunun (EK: 12) Düzenlenmesi ve Gümrük İdaresince Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri” hakkındaki 16.4/g bölümünde,

–          Kabotaj hattında çalışan gemilere özel tüketim vergisi tutarı indirilmiş yakıt verilmesi hakkındaki, 31.12.2003 tarihli ve 25333 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan,        6 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nin “Tanımlar” başlıklı 1 inci bölümünde, “Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslim Edebilecek Olanlar, Gerekli Belgeler ve İşlemler” başlıklı 3 üncü bölümünde, “Kararname Kapsamında Deniz Yakıtı Teslimine İlişkin Uygulama” başlıklı 4 üncü bölümünde bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, önemli değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu Tebliğin Diğer Hususlar bölümünde yer alan düzenleme gereği,

–          1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ekinde yer alan bildirim veya bilgi formlarının içeriğinde Gelir İdaresi Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde değişiklikler yapılabilecektir.

–          6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında, bu Tebliğin yayım tarihine kadar kendilerine dağıtım izin belgesi düzenlenmiş bulunan dağıtıcılardan, 2013 yılı için bu Tebliğde belirtilen teminatlar aranmayacaktır.

–          Bu Tebliğin yayımlandığı tarihe kadar 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında sonuçlandırılmamış mahsup işlemleri için de bu Tebliğ hükümleri uygulanır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: ÖTV Genel Tebliği (Seri No:26) (6 Sayfa)