Sirküler: 354/14                                                                                                        22.10.2014

 

 

 

ÖNEMLİDİR

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :   24.09.2014 tarih ve 314/14 Sayılı Sirkülerimiz ile duyurulan, TOBB’nin 17.09.2014 tarih ve “6552 Sayılı Kanun” konulu yazısı.

Malumunuz olduğu üzere, “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6552 Sayılı Kanun” 1 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile, 5174 sayılı TOBB Kanunu’na eklenen Geçici 18. maddeye istinaden TOBB’nin Odamıza gönderdiği açıklayıcı mahiyetteki ilgi yazısı gereği, anılan Geçici 18 inci madde kapsamında oda ve borsa üyelerinin yıllık ve munzam aidatları, navlun hasılatından alınacak oda payları, borsa tescil ücretleri ile oda ve borsaların TOBB’ye olan aidat borçlarının yapılandırılması yer almaktadır. Anılan borçlar haricindeki oda ve borsa alacakları bu madde kapsamı dışındadır.

Söz konusu Geçici madde, 11 Eylül 2014 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, Ekim ayında ödenmesi gereken 2014 yılı aidatlarının 2 nci taksitleri anılan geçici madde kapsamı dışındadır.

Üyelerin Geçici 18 inci maddede düzenlenen taksitlendirme ve indirim imkanlarından yararlanabilmesi için 01 Aralık 2014 tarihine kadar Odamıza bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Başvuru üzerine üyenin asıl alacağına, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları üzerinden hesaplanacak tutar ilave edilerek bulunacak toplam meblağ sekiz eşit taksite bölünür ve ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31 Aralık 2014 olup, kalan yedi taksit üçer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.

Toplam meblağın tamamının, birinci taksit ödeme süresi olan 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmesi halinde, bu tutardan %10 oranında indirim yapılacaktır.

TOBB’nin ilgi yazısı gereği, Oda ve Borsa üyelerinin aidat borçları nedeniyle icra takibi başlatılmış olması durumunda, taksitlendirme ve indirim için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, borçlarının tamamen tahsil edilmesi durumunda icra masrafları ve vekalet ücretleri üyeden talep edilmez. Borçlulardan dava açmış olanların bu davadan vazgeçmeleri gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

Bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

Eki : İlgi Yazı (3 Syf)