Sirküler: 359/14                                                                                                           24.10.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 13.10.2014 tarih ve 2014/6889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 18 Ekim 2014 tarih ve 29149 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile, 29.09.2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın “Gümrük vergilerinden muaf olarak ithal edilecek yakıt” başlıklı 96 ıncı maddesine aşağıdaki 5 inci ve 6 ncı fıkralar eklenmiştir.

(5) Avrupa Birliği ülkelerinden giriş yapan araçlar hariç olmak üzere, birinci fıkra kapsamındaki araçların ülkemize girişinde tespit edilen kilometre bilgisi, aynı aracın ülkemize bir sonraki girişindeki kilometre bilgisi ile karşılaştırılır. Aradaki fark aracın standart depo kapsamındaki bir önceki girişinde muafen ithal ettiği yakıta göre katetmesi gereken mesafeyle karşılaştırılarak, eksik mesafe katedilmesi halinde, her kilometre başına tüketilmeyen yakıt için litre başına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir. Katedilen mesafeye göre harcanan yakıt hesabına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(6) Bu araçların katedeceği mesafeye ilişkin olarak gümrük idaresini yanıltıcı her türlü eylemin tespitinde, tüm depodan litre başına 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca uygulanmakta olan özel tüketim vergisi tutarının %50 fazlası tutarındaki vergi, tek ve maktu vergi olarak tahsil edilir.

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.  

 

Eki : İlgi Bakanlar Kurulu Kararı (1 Syf)