Sirküler: 361/14                                                                                                           27.10.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36)”, 26 Ekim 2014 tarih ve 29157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

30/9/2014 tarihli ve 2014/6881 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kararın 1 inci maddesinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri” isimli malın vergi tutarının, bu malın imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun tespiti halinde, sıfır olarak uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının aerosol üreticilerine iade yöntemi ile uygulanması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden uygun görülmüş olup düzenlemenin uygulama usul ve esasları bu Tebliğ ile belirlenmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki : Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı ( 10 Sayfa)