Sirküler: 366/13                                                                                                     07.08.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik”, 06 Ağustos 2013 tarih ve 28730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik ile, 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin,

  • “Kılavuz kaptan ve römorkör almasına ilişkin esaslar” başlıklı 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(7) Çanakkale Liman Başkanlığı liman idari sahasındaki (1) nolu demirleme sahasına ve Kocaeli Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm demirleme sahalarına demirleyecek veya ayrılacak 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemi ve deniz araçları ile 500 GT ve üzerindeki yabancı bayraklı gemi ve deniz araçları kılavuz kaptan almak zorundadır. Anılan liman idari sahalarındaki diğer demirleme sahalarına demirleyecek ya da ayrılacak gemi ve deniz araçları bu hükümden muaftır.”

  • “Yolcu gemilerinin ve liman sahasında yolcu taşıyan teknelerin yükümlülüğü” başlıklı 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 “(3) Uygun kıyı tesisi olmaması ya da kıyı tesisinin yanaşmaya müsait olmaması nedeniyle demirde bekleyen gemi ve deniz araçlarının yolcu ve personeli, sınır giriş ve çıkış işlemleri yaptırılması, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesi, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyetine ilişkin tedbirlerin alınması ve tüm sorumluluğun gemi kaptanına ait olması kaydıyla; Türk Bayraklı yolcu motoru veya gezinti (tenezzüh) gemisi ile İdarenin izni ve liman başkanlığının bilgisi dâhilinde kıyı tesislerine çıkabilir ve aynı şartlar gözetilerek gemiye geri dönüşleri sağlanabilir. Ancak ilgili liman başkanlığı idari sahası içerisinde yolcu tahmil/tahliyesinde kullanılabilecek, seyir, can, mal, çevre güvenliği ve emniyeti yönünden yeterli nitelik ve sayıda deniz aracının bulunmaması halinde; tahmil/tahliye esnasında yolcuların güvenliğine ilişkin her türlü sorumluluğun gemi kaptanına ait olduğuna ilişkin İdareye yazılı taahhütte bulunulması, geminin sigortasının bu tahmil ve tahliyeyi kapsadığına ilişkin belgenin İdareye sunulması ve gemi ilgililerince tüm önlemlerin alınması kaydıyla, ilgili liman başkanlığının denetiminde, yolcuların ve gemi personelinin tahmil/tahliyesinin, geminin botları ile yapılmasına İdarece izin verilebilir.”

“(4) Yolcu gemileri hariç deniz turizmi araçları üçüncü fıkra hükmünden muaftır.”

  • “İzmit (Kocaeli) Liman Başkanlığına özel hükümler” başlıklı 42 nci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kocaeli Liman Başkanlığına özel hükümler”

  • Yönetmeliğin ek-1’inde yer alan İstanbul Liman Başkanlığı başlıklı 1 inci maddesi, İzmit (Kocaeli) Liman Başkanlığı başlıklı 2 nci maddesi, Tekirdağ Liman Başkanlığı başlıklı 7 nci maddesi, Mersin Liman Başkanlığı başlıklı 15 inci maddesi, Ceyhan Liman Başkanlığı başlıklı 16 ncı maddesi, Çanakkale Liman Başkanlığı başlıklı 20 nci maddesi, Bandırma Liman Başkanlığı başlıklı 22 nci maddesi, Marmara Adası Liman Başkanlığı başlıklı 30 uncu maddesi, İzmir Liman Başkanlığı başlıklı 32 nci, Antalya Liman Başkanlığı başlıklı 45 inci maddesi ile Rize Liman Başkanlığı başlıklı 65 inci maddesinde değişiklik ve/veya eklemeler yapılmış; Gelibolu Liman Başkanlığı başlıklı 26 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Yönetmeliğin ek-2’sinde yer alan Antalya Liman Başkanlığı haritası, Bandırma Liman Başkanlığı haritası, Çanakkale Liman Başkanlığı haritası, İstanbul Liman Başkanlığı haritası, İzmir Liman Başkanlığı haritası, Marmara Adası Liman Başkanlığı haritası, Mersin Liman Başkanlığı haritası, Rize Liman Başkanlığı haritası, Tekirdağ Liman Başkanlığı haritası ekteki şekilde değiştirilmiş; Ceyhan Liman Başkanlığı ile İzmit (Kocaeli) Liman Başkanlığı haritaları, Botaş Liman Başkanlığı haritası ve Kocaeli Liman Başkanlığı haritası olarak ekteki şekilde değiştirilmiş; aynı ek’e ekteki Karataş Liman Başkanlığı haritası ile Manavgat Liman Başkanlığı haritası eklenmiş; Gelibolu Liman Başkanlığı haritası yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Yönetmeliğin ek-3’ünde yer alan “İzmir Körfezi Trafik Ayırım Düzeni” başlıklı 3 üncü maddesinde değişiklik ve eklemeler yapılmış, Yönetmeliğin ek-4’ünde yer alan “İzmir Körfezi Trafik Ayırım Düzeni ve Pilot Mevkileri” haritası değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.  

 

 

Eki: İlgili Yönetmelik (6 Sayfa)