Sirküler:  381/13                                                                                                       23.08.2013

 

ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 03 Ağustos 2013 tarih ve 28727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik ile, Gümrük Yönetmeliği’ninDenizyolu ile transite ilişkin özel hükümler” başlıklı 263 üncü maddesinin,

 

“(1) Bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyayı, yalnız Türk bandıralı gemiler nakledebilir. Ancak, Türkiye Gümrük Bölgesi dışından bir Türk limanına getirilen ve özet beyanında varış yeri başka bir Türk limanı gösterilmiş bulunan eşyanın, diğer yabancı gemilerle bu limana transitine izin verilebilir. Varış yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışı olan ihraç eşyasının da yabancı bayraklı bir gemi tarafından bulunduğu limandan Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılacağı Türk limanına transitine izin verilebilir.” şeklindeki birinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bu değişiklik ile, Türkiye Gümrük Bölgesi dışından bir Türk limanına getirilen ve özet beyanında varış yeri başka bir Türk limanı gösterilmiş bulunan eşyanın, diğer yabancı gemilerle bu limana transiti” ile “Varış yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışı olan ihraç eşyasının da yabancı bayraklı bir gemi tarafından bulunduğu limandan Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkarılacağı Türk limanına transiti” uygulaması yürürlükten kaldırılarak; bir Türk limanından başka bir Türk limanına transit olunacak eşyanın, yalnız Türk bandıralı gemiler ile nakline imkan tanınmıştır. 

 

Diğer taraftan aynı Yönetmeliğin, “Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine ilişkin Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat” başlıklı 207 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile  “Nihai kullanıma tabi eşya ve teminat” başlıklı 208 inci maddesinin yedinci fıkrasında değişiklik yapılmıştır.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Ek: İlgi Yönetmelik (1 sayfa)