Sirküler:  387/13                                                                                                       03.09.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: İş Sağlığı Güvenliği Kapsamında Çalışan Temsilcisi Görevlendirilmesi. 

 Bir örneği ekte sunulan; “İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” 29.08.2013 tarih ve 28750 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, yayımı tarihinden itibaren otuz gün sonra (29.09.2013 tarihinde) yürürlüğe girecektir.

İlgi tebliğ gereğince, çalışan sayısına bağlı olarak bir ile altı arasında çalışan temsilcisi, işveren tarafından görevlendirilmektedir.

Çalışan temsilcileri; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter