Sirküler: 494/13                                                                                                             16.12.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 111), 13.12.2013 tarih ve 28850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 430) ile 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş olup bu çerçevede 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 224, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Tebliğin 1. Maddesi gereği,  4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 78.00 TL olarak uygulanır.

Tebliğin 2. Maddesi gereği, (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 6.79 TL, diğer işlemler için 16.30 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 16.30 TL, diğer işlemler için 25.82 TL olarak uygulanır.

Tebliğin 3. Maddesi gereği, Gümrük Yönetmeliğinin;

a) 224 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 5.196.500.00 TL,

b) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 134.000.00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 678.000.00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 678.000.00 TL,

c) 519 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 1.359.703.69 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 475.896.29 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 203.955.55 TL,

ç) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 78.00 TL, olarak uygulanır.

Bu Tebliğ 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)