Sirküler: 498/13                                                                                                             16.12.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit Rejimi) (Seri No: 6)” , 14.12.2013 tarih ve 28851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile, 24.07.2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No: 3)’nin,

Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde,

İzin ön koşulları başlıklı 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında,

İzin başvurusunda aranacak bilgi ve belgeler başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında,

İznin durdurulması, askıya alınması ve iptali başlıklı 8 inci maddesinin beşinci fıkrası ile altıncı fıkrasında,

Alınacak önlemler başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, ikinci fıkrasında, dördüncü fıkrasının (a) bendinde değişiklik ve eklemeler yapılmıştır.

Aynı Tebliğin, İzin Başvurularının değerlendirilmesi başlıklı 7 nci maddesine ve Alınacak önlemler başlıklı 10 uncu maddesine yeni fıkra eklenmiştir.

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ ( 1 Sayfa)