Sirküler: 514/13                                                                                                             31.12.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)”, 30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğin ekinde yer alan (7) Sayılı Gemi ve liman Harçları Tarifesi aşağıdaki gibidir.

 

 


(7) SAYILI TARİFE
Gemi ve Liman Harçları
 

I- Gemi sicil işlemleri:
 

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan:
0,194
(159,70 TL’den az, 10.756,00 TL’den çok olamaz.)
 

2.Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa belgelerinde yazılı bedel üzerinden
(Binde 22,77)
 

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)
 

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bakma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden
(Binde 5,69)
 

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden
(Binde 5,69)
 

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olunacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden
(Onbinde 11,38)
 

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mukavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden
(Onbinde 11,38)
 

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden (Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz)
14,40
 

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum tonilatosundan
0,194
 

(14,40 TL’den az, 267,70 TL’den çok olamaz.)
 

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil)
6,60

 

 

 

 


II. Liman işlemleri:
 

1. Denize elverişlilik belgesi:
 

En az 52,40 TL maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
 İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,601
 

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,324
500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan 0,162
 

(Harç tutarı 1.612,30 TL’den çok olamaz.)
 

2. Ölçme Belgesi:
 

En az (106,40 TL) maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan 0,797
 

Sonra gelen 350 tonilato için beher  rüsum tonilatosundan
0,797
 

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,601
 

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum tonilatodan (Harç tutarı  4.301,60 TL’den çok olamaz)
0,324
 

3. Yola elverişlilik belgesi:
 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
 

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden
30,90
 

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
52,40
 

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
106,40
 

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden
132,90
 

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.
 

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri beher rüsum tonilatodan
0,601
 

(79,20 TL’den az 2.688,40 TL’den çok olamaz)
 

5. Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki
11,70

 

 


6. Yeterlik belgesi harçları:(5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004)
 

a)Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi, Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti, Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti, Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı
79,20
 

b)Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı
52,40
 

c)Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/Operatörü,  Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam, 1.Sınıf Dalgıç, 2. Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı
30,90
 

d)Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti, Sınırlı Makina Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı
22,60
 

7. Türk denizci kütüğüne kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (5035 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük:1/1/2004) Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri
14,40
 

8. Gemi sörvey belgeleri:
 

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yükgemisi teçhizat ve inşa emniyet belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi telsiz-telefon emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi,  (Her bir belge için ayrı ayrı olmak üzere) En az (25,20 TL) maktu harca ilave olarak beher rüsum tonilatosundan Her belgenin harç tutarı (267,70 TL)’den çok olamaz.
0,048
 

b) Muafiyet belgesi
52,40
(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

 

 


9. Özel yat kayıt belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1/1/2005) En az (52,40 TL) maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
 

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,601
 

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan
0,324
 

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan
0,162
 

(Harç tutarı 1.612,30 Türk Lirasından çok olamaz.)

 

 


10. Transitlog belgesi: (5281 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük 1.1.2005)
 

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:
 

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden
11,00
 

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden
22,60
 

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden
45,80
 

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden
92,10
 

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden
115,10
 

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

 

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)