Sirküler: 516/13                                                                                                             31.12.2013

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:57), 30.12.2013 tarihli ve 28867 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığınca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksanüç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren 1.545.852,40 Türk Lirası olmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: (1) Sayılı Tablo-Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (3 Sayfa)