Sirküler: 517/13                                                                                                             31.12.2013

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 inci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2014/1)” 28.12.2013 tarihli ve 28865 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ gereği, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan para cezaları 1/1/2014 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

 

2872 sayılı Kanunun 5491 sayılı Kanun ile değişik 20 nci maddesinin

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2014 – 31/12/2014 tarihleri arasında uygulanacak ceza

(k) bendindeki ceza miktarları

20.000 TL

100.000 TL

35.193 TL

175.981 TL

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ ( 1Sayfa)