Sirküler:  066/15                                                                                                            03.03.2015

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik” 3 Mart 2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin amacı; deniz yoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin ekonomik, seri, güvenli, kaliteli, çevreye olumsuz etkisi en az ve diğer taşımacılık faaliyetleri ile uyumlu şekilde yapılmasını sağlamaktır.

 

Yönetmeliğin kapsamının düzenlendiği 3 üncü maddesi gereği,

(1) Bu Yönetmelik;

  1. a) Gemilerde ve deniz araçlarında yük olarak taşınan tehlikeli maddeleri,
  2. b) Tehlikeli yükün; gemide veya kıyı tesisinde, yüklenmesi, istif edilmesi,elleçlenmesi, taşınması, taşıma biriminden ve gemiden boşaltılması, bildirimi, geçici depolanması, kontrol ve denetiminin yapılması hususlarını kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

  1. a) Savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemlerini,
  2. b) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olan gemi ve deniz araçlarıyla yapılan taşıma işlemlerini ve bunlara ait kıyı tesislerini kapsamaz.

Hükümleri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanınca yürütülen bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri 1/1/2016 tarihinde, 8 inci maddesi 1/1/2018 tarihinde, diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: İlgili Yönetmelik (6 Sayfa)