Sirküler: 72/14                                                                                                             03.03.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: Küçük İşletmeler Yasası ve Kobi Önlemleri Uygulamasının Değerlendirilmesi

Ülkemizin de taraf olduğu Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’yla ilgili olarak, Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri” konulu Genelge 5 Haziran 2011 tarih ve 27955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile, gerek TOBB bünyesinde, gerek ulusal düzeyde KOBİ’lere yönelik politikalar oluşturulurken, ülkelere rehberlik etmesi amacıyla genelge ekinde yer alan ve rehber niteliği taşıyan 10 (on) temel prensip belirlenmiş, bu Yasaya temel teşkil eden “Önce Küçük Olanı Düşün” prensibi ışığında bir dizi mevzuat düzenlemesinin yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör Ar.Ge. ve Uyg. Dairesi Başkanlığı Kobi Müdürlüğü’nden gelen 26.02.2014 tarihli e-posta ile, Küçük İşletmeler Yasası’nın taraf ülkelerde uygulanmasına yönelik tedbirler ve bu tedbirlerin paydaşlar üzerindeki etkilerinin incelenmesi kapsamında bir rapor hazırlandığı; bu nedenle Türkiye Avrupa Raporunda yer verilmek üzere, Küçük İşletmeler Yasası Prensiplerine Yönelik olarak 2013-2014 yıllarında alınan tedbirler ve bu tedbirlerin ülkemiz KOBİ’lerine etkisi konusunda özel sektör görüşlerine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

Bu çerçevede raporda yer verilecek şekilde, yazımız ekindeki dokümanda yer verilen sorulara ilişkin görüşlerinizin 5 Mart 2014 tarihine kadar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör Ar.Ge. ve Uyg. Dairesi Başkanlığı Kobi Müdürlüğü’ne iletilmek üzere Odamıza bildirilesi hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Ekler:

Ek-1Küçük İşletmeler Yasası ve Kobi Önlemleri Uygulamasının Değerlendirilmesi Anketi(4 Sayfa)

Ek-2.Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri konulu Genelge (3 Sayfa)