Sirküler:  074/15                                                                                                       12.03.2015

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

“Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği”, 5 Mart 2015 tarih ve 29286 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğin konusunu, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanunun uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.

 

Tebliğin “3-İndirimli Vergi Uygulamaları ve Müteselsil Sorumluluk” başlıklı 3 üncü bölümünün  “B- (A)Cetvelindeki Mallar İçin İndirimli Vergi Uygulamaları” alt başlıklı kısmında “1-Deniz Araçları Akaryakıt Teslimleri” ne ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

 

Tebliğin ekinde yer alan Ek:3’de Deniz Araçları Akaryakıt Teslimlerinde İndirimli ÖTV Uygulamasına İlişkin Ekler yer almaktadır.

 

Bu Tebliğ 16.03.2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter Yrd.  

 

Not :  İlgili tebliğ,  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150305.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150305.htm adresinden temin edilebilir.