MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   

Belge ve Hizmet Ücretleri

                                                                                                                              

                                                                                                                                  TUTAR  

1. Kayıt,  tescil  ve  diğer  suretler                                                                                       50.-TL

2. İmza  tasdikleri                                                                                                                50.-TL 

3.  Navlun anlaşması, konişmento ve  benzeri  evrakın  tasdiki                                           100.-TL

4.  Gemi acenteliği  hizmetleri ücret  tarifesi  tasdiki                                                          100.-TL

5. Sair belgeler :

     a) Distribütörlük, mümessillik, acentelik  tasdik harcı                                            100.-TL 

     b)  Ticari  kefalet tasdikleri                                                                                             100.-TL

     c) Kalite belgeleri                                                                                                              300.-TL

     d) Mutemetlik belgesi ( ithalatta )                                                                            300.-TL

     e) İthalat  yapacaklar için  ihtiyaç  tespit belgesi                                                       300.-TL

     f) Mücbir sebep belgesi                                                                                                  100.-TL

     g) Yabancı dilde tanıtım belgesi (vize vb)                                                                    150.-TL

     h) Meslek grupları liste ücreti (Her Grup İçin)                                                        100.-TL

     ı) Liman İstatistik Bilgileri (bir sayfa)                                                                        100.-TL

         (İlave sayfa başına 20.-TL ücret alınır.)

     i) Hakemlik, hakem bilirkişi ücretleri

          1) Hakemliğe başvurma ücreti                                                                                600.-TL

         2) Hakem bilirkişiye başvurma ücreti                                                                1.350.-TL

               Hakemlik yargılaması, uzlaştırma faaliyeti  hakem                                         

              bilirkişi  masrafları için hizmet ücretleri çekişme

              konusunun değerine  göre  alınır.

 

                               ÇEKİŞME  KONUSU   DEĞERİ   TL.

                                                       1.-          25.000.-                                                          600.-TL

                                                25.001.-   —     50.000.-                                                       800.-TL

                                                50.001.-   —     75.000.-                                                     1.000.-TL 

                                                75.001.-    —    100.000.-                                                   1.200.-TL

                                                  100.001.           ve yukarısı                                             1.400.-TL

    j)    Eksper ücretleri                                                                                              

         1)  Deniz ticareti ile ilgili  ekspertizler                                  2.500.-TL

          2) Yeterlilik belgesi ekspertizleri                                          2.500.-TL

         3) Yakıt sarfiyat ekspertizleri                                               2.500.-TL

          4)  Rayiç değer tespit ekspertizleri                                        2.500.-TL

         5)  Sair ekspertizler                                                             2.500.-TL

    

    k)  Firma kayıtlarından durum tespit ücreti                                                              1.000.-TL

    l)  ÖTV İndirilmiş YAD işlem onayı                                                                            100.-TL

     m)  Yat Kayıt Belgesi Tanzimi Onayı                                                                          100.-TL

 

 

Not :    1.  Nisbi ve maktu ücretlerin toplamı  2.500.- TL’sını geçemez.

             2. Yukarıda kayıtlı belgeler yabancı dilde alındığı takdirde tarife ücretlerinin 2 katı uygulanır.  

 

 

Not :    1.  Nisbi ve maktu ücretlerin toplamı  2.500.- TL’sını geçemez.

             2. Yukarıda kayıtlı belgeler yabancı dilde alındığı takdirde tarife ücretlerinin 2 katı uygulanır.