MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   

Bilirkişi ve Hakemlik

18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanan Oda Ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi Ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” oda ve borsa üyelerinin aralarında veya yapmış oldukları sözleşmelerde yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafların çözümünde görevlendirilecek veya mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişiler ile 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Kanunun 26 ncı ve 51 inci maddelerinde öngörülen bilirkişi, eksper, analiz ve kapasite raporlarının tanziminde görevlendirilecek eksperlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Oda seçimlerinin kesinleşmesinden itibaren yapılacak ilk meslek komitesi toplantılarında iştigal alanları ile ilgili Bilirkişi ve Hakem Listeleri düzenlenir.

Hakem ve bilirkişilerde aranacak vasıflar
 Oda ve borsalarda hakem veya bilirkişi olabilmek için gerekli bilgi ve tecrübenin yanı sıra;

1- 30 yaşını doldurmuş, 70 yaşını aşmamış olmak,
2- Okur yazar olmak,
3- İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,
4- Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,
5- Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıldan fazla hapis veya görevi kötüye kullanma suçundan dolayı altı aydan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olmak; yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekârlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflâs, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak gerekir.
Bu maddenin (d) ve (e) bendinde yazılı hususlar adli sicil kaydıyla belgelenir.
Hakem ve bilirkişilerin oda ve borsalara kayıtlı üye olmaları şart değildir.

Eksperlerde aranacak vasıflar
Oda ve borsalarda eksper olabilmek için gerekli bilgi ve tecrübenin yanı sıra;
1- 70 yaşını aşmamış olmak,
2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitim veren fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmak,
3- İflas etmemiş ya da iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,
4- Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,
5- Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıldan fazla hapis cezası ile cezalandırılmamış olmak; yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs yada iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak gerekir.
Bu maddenin (b) bendinde yazılı husus öğrenim durumunu tevsik eden belge ile (d) ve (e) bendinde yazılı hususlar ise adli sicil kaydıyla belgelenir.
Eksperlerin oda ve borsalara kayıtlı üye olmaları şart değildir.