MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   

Munzam Aidat

5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen ve TOBB Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin  6. maddesinde “Odalarca her yıl için;  gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.” denilmektedir.

1.      Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır.
2.      Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.
3.      Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticari kazanç veya ticari bilanço karı üzerinden hesaplanır.  
4.      Bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için uygulanan aylık asgari ücretin brut tutarının 10 katını geçemeyecektir.
5.      Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerimiz, diğer oda üyeliklerini belgelendirerek Odamıza ibraz etmek zorundadır. Buna istinaden deniz ticaret odası munzam aidat tahakkuku, belgeli ve geçerli oda üyelik sayısına bölünmek suretiyle tahakkuk ettirilecektir.
6.      Munzam Aidat Haziran ve Ekim aylarında 2 eşit taksitte tahsil edilmektedir.