SAYIN ÜYEMİZ,

SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK, 09.01.2020 tarih ve 31003 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 Söz konusu Yönetmelik ile, 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  “İdari Yaptırımların Uygulanması

Madde 38 – İdari yaptırımlar, Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerince uygulanır.

Kanunun 36 ncı maddesi hükümlerince alt ve üst sınırları belirlenen idari para cezalarının uygulanmasında Ek-13’teki kriterler dikkate alınır.

İdari yaptırımların uygulanmasıyla ilgili olarak Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 30/3/2005 tarihli ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.”

 Aynı Yönetmeliğe ekteki EK-13 eklenmiştir.

 Bilgilerinizi rica ederiz.

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter