Burs Yönergesi

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI

KARŞILIKSIZ YÜKSEKÖĞRENİM BURSU YÖNERGESİ

 

Madde 1- Bu Yönergenin amacı; ülkemizin deniz ticaretindeki payını artırmak ve denizcilik mesleğinin gelişmesine katkı sağlamak başta olmak üzere; ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli, çağdaş ve Atatürk ilke ve inkılapları ışığında yetişmiş işgücünün karşılanması adına öncelikle denizcilik alanında yüksek öğrenim gören öğrencilere olmak üzere karşılıksız olarak verilecek burslar ve bursların ödenmesi ile ilgili usul ve işlemleri düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, yurt içindeki en az 4 yıllık devlet üniversitelerinde okuyan veya bu eğitim kurumlarına girme hakkı elde etmiş; öğrenimine kendisinin veya ailesinin imkanları ile devam edemeyen/devam etmesi zor olan başarılı lisans bölümü öğrencilerini kapsar. Odamız görev alanı gereği ve belirlenen hedefler doğrultusunda, mevcut burs kontenjanlarının en az %50’sinin denizcilik fakültesi öğrencilerine ayrılması konusunda hassasiyet gösterilir.

Üniversite öğrencileri haricinde olası burs talepleri bu Yönergeye tabi olmayıp, bu tür talepler Yönetim Kurulu’nca ayrıca değerlendirilir.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu yönergede adı geçen;

 

Oda:  Mersin Deniz Ticaret Odası’nı

Yönetim Kurulu: Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu’nu

Meclis: Mersin Deniz Ticaret Odası Meclisi’ni 

Öğrenci: Yurt içinde, yükseköğrenim yapan üniversitelerde okuyan veya bu okullara girme hakkı elde etmiş öğrencileri ifade eder.

 

Burstan Yararlanacak Öğrencilerde Aranacak Nitelikler ve İstenen Evraklar

Madde 4- Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki vasıflar aranır;

 

 1. T.C. vatandaşı olması,
 2. Yükseköğrenim kurumuna kayıt yaptırmış olması, (Özel üniversite başvuruları kabul edilmez.)
 3. Ara sınıf öğrenciler için başarı notunun en az 2,5 olması,
 4. 24 yaşından büyük olmaması,
 5. Mersin ili dahilindeki (ilçeler dahil) liselerden mezun olması ve/veya müracaat tarihi itibarı ile ailesinin Mersin’de ikamet ediyor olması,
 6. Maddi desteğe ihtiyacı olması,
 7. Aynı aileden bir başka kardeşin Odamız bursiyeri olmaması (Aynı dönemde birden fazla kardeş burs alamaz),
 8. Ertelenmiş olsa dahi yüz kızartıcı bir suçtan kesinleştirilmiş bir ceza almamış olması.

 

Burs verilecek öğrencilerden aşağıdaki evraklar istenir;

 

 • Ailenin vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Tapu, Vergi Dairesi, Trafik Tescil kaydı olup olmadığına dair, öğrencinin kendisi, annesi ve babası için onaylı belge,
 • Kirada oturanlar için kira kontratı ve kiranın ödendiğine dair banka dekontu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Adli sicil kaydı,
 • Çalışan anne ve babanın işyerinden onaylı maaş belgesi
 • Gelir vergisine tabi ise, vergi levhasının fotokopisi,
 • Emekli ise, emekli oldukları sosyal güvenlik kurumundan alınmış maaş miktarını gösterir belge,
 • Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge,
 • Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge,
 • Çalışmayan anne, baba için e-devletten alınacak herhangi bir kaydının olmadığını gösterir “sosyal güvenlik kayıt belgesi”,
 • Yükseköğrenime yeni başlayan adayların ÖSYM aday işlemleri sisteminden alınacak kontrol kodu içeren sonuç belgesi çıktısı ve yeni tarihli öğrenci belgesi,
 • Ara sınıf öğrencilerinin devam ettikleri eğitim kurumundan alınacak genel not ortalamasını gösteren ayrıntılı transkript (not dökümü) ve e-devletten alınacak öğrenci belgesi,
 • Okuyan kardeşler için (Açık Öğretim Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi kardeşler dahil) okumakta oldukları kurumdan öğrenci belgesi,

 

Oda, ihtiyaç duyulması halinde sayılanlar haricinde ek belge isteyebilir.

 

Duyuru ve Başvurma

Madde 5- Odamızca verilecek karşılıksız burslara yönelik hususlar ve başvuru formu her yıl Ağustos-Eylül aylarında web sitemizde yayınlanır. Formlar online olarak web sitesi üzerinden doldurulur. Yapılan değerlendirmenin ardından, iletişime geçilen bursiyer adaylarının istenilen bilgi ve belgeleri ilgili üniversitenin eğitim-öğretime başladığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Oda’ya teslim etmeleri istenir. Belge istenme süreci değerlendirmenin bir aşamasıdır.

 

Burs Sayısı ve Miktarı

Madde 6- Her yıl burs verilecek öğrenci sayısı ve aylık burs ödemesi (TL olarak) Yönetim Kurulu ve Meclis tarafından tespit edilerek, burslar için bütçede ayrılan pay belirlenir. Burs miktarı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen bursun miktarlarını aşamaz.

 

Bursiyerlerin Belirlenmesi

Madde 7- Uygun şartları sağlayan öğrencilerin başvuruları adayların üniversite giriş puanı; ara sınıflar için başarı notu; ailenin gelir durumu; okuyan kardeş sayısı; oturduğu evin kira veya mülk olması; araç sahibi olup olmaması; anne, baba veya birinci derece akrabasının MDTO üyesi bir firmada çalışıp çalışmaması; Mersin Deniz Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olup olmaması; ve anne-babasının hayatta/mahkum/engelli olup olmaması gibi kriterlere göre MDTO Burs Programı üzerinden otomatik olarak notlandırılır. Bu notlama sırasında gerçekçi olmayan yanıtlar geçersiz sayılır. Bu nedenle; tüm bursiyer adaylarının online formları dikkatle ve doğru bilgilerle doldurmaları beklenir. Notlamanın ardından, başvurular Genel Sekreter başkanlığında kurulan  Burs Değerlendirme  Komisyonunca değerlendirilir  ve bu değerlendirme esnasında beyanların doğruluğu incelenir. İhtiyaç duyulması halinde Burs Değerlendirme Komisyonu kararı ile adaylarla mülakat gerçekleştirilebilir. Bu süreçlerin neticesinde, o sene için mevcut boş kontenjanın en az %50’sinin denizcilik fakültesi öğrencilerine ayrılmasına özen gösterecek şekilde liste hazırlanır. Karşılıksız burs verilmesi önerilen liste Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur ve Meclis onayı ile karara bağlanır.

 

Burs Süresi ve Ödeme

Madde 8- Burs ödeme süresi yıllık öğrenim süresi (Ekim-Haziran dönemi) olan 9 aydır. Başarı gösteren öğrencilerin bursları mezun oluncaya kadar devam eder. Burslar öğrenciye aylık olarak ve banka aracılığı ile ödenir.

 

Bursun Kesilme Halleri

Madde 9- Burslar aşağıda belirtilen hallerde kesilir;

 

-Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,

-Öğrencinin halen devam etmekte olduğu sınıfta başarısız olması (öğrencinin not ortalamasının 4’lük sisteme göre 2’nin altına düşmesi ve önceki dönemlerden iki ve daha çok dersi kalması durumunda başarısız olarak değerlendirilir),

-Öğrencinin öğrenimini dondurması, her ne sebeple olursa olsun öğrenim kurumundan ilişiğinin kesilmesi, ilgili üniversitenin belirlediği asgari başarı ortalamasının altında kalınmasından dolayı gerçekleştirilen bölüm değişiklikleri,

-Öğrencinin bulunduğu öğretim kurumunda, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma/disiplin cezası ile cezalandırılması,

-Başvuru formunda yanlış/eksik bilgi beyan ettiğinin tespit edilmesi,

-Öğrencinin yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymesi,

-Öğrencinin bir kuruluşta daimi personel olarak ücretli görev alması.

 

Burs Alan Öğrencinin Takibi

Madde 10- Burs alan her öğrenci için Oda’da bir dosya tutulur. Bu dosyalarda müracaat belgeleri, ara sınıfta temin edilen belgeler, yapılan ödemeler, öğrencinin başarı ve genel durumu yer alır. Bursların devamı için öğrencilerin durumlarını belirten bilgi ve belgeleri zamanında göndermeleri zorunludur. İstenen bilgi ve belgelerin zamanında gönderilmemesi halinde burs sonlandırılır. Her yıl burs alan öğrencinin bağlı olduğu okul öğrenci işlerine Oda tarafından burs hakkında bilgi yazısı yazılarak öğrencinin mevcut durumunda değişiklik olması (okuldan ayrılması, devamsızlığı, uzaklaştırılması, disiplin takibatı…vb.) halinde bilgi verilmesi istenir.

 

Yürürlük

Madde 11- İş bu metin, Oda Yönetim Kurulu’nun 24.09.2019 tarih ve 77 sayılı kararı ile hazırlanan ve Oda Meclisi’nin 24.09.2019 tarih ve 19 sayılı toplantısında görüşülerek onaylanan ve yürürlüğe giren Yönerge’nin yenilenmiş halidir. Oda Yönetim Kurulu’nun 24.11.2020 tarih ve 142 sayılı kararı ile hazırlanmış ve Oda Meclisi’nin 24.11.2020 tarih ve 32 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

 

Yürütme

Madde 12- Dört Sayfa, 12 madde ve bir ekten oluşan bu Yönerge, Mersin Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulunca yürütülür.

ShareShareShareShareShare

Neredeyiz?