MDTO 2021 Yılı Tarifesi

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI

2021 YILI TARİFELERİ

 

1.KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ     

5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 24’üncü, TOBB Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliği’nin  5.maddesinde;  “Üyenin Odaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da Yıllık Aidat denir. Üyeler Odaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için Yıllık Aidat ödemekle yükümlüdür” denilmektedir. Buna göre; Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Ücreti aşağıda belirtilen sermaye ve özvarlık aralığına göre alınır.   

                              

                                      DERECEYE ESAS MEBLAĞ                     KAYIT               YILLIK

DERECELER        (SERMAYE VE ÖZVARLIĞA GÖRE)            ÜCRETİ              AİDAT

Fevkalade                  100.000.-TL           ve      yukarısı                       800.-TL                                 800.-TL        

       1                           80.001.-TL          --       99.999.-TL                   700.-TL                                       700.-TL    

       2                           60.001.-TL           --       80.000.-TL                   660.-TL                                   660.-TL

       3                           50.001.-TL          --       60.000.-TL                    560.-TL                                   560.-TL

       4                           25.001.-TL           --       50.000.-TL                      460.-TL                                 460.-TL

       5                           10.001.-TL           --       25.000.-TL                    380.-TL                                 380.-TL

       6                            1                        ---       10.000.-TL                  340.-TL                                 340.-TL

Y.Derece                    (Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri LTD./A.Ş)       270.-TL                  -----

                

 • Oda Kayıt Ücretleri kayıt esnasında, peşin tahsil edilmektedir.
 • Yıllık Aidat Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir.
 • Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.  

 

2.MUNZAM AİDAT TARİFESİ

5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen ve TOBB Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin  6. maddesinde “Odalarca her yıl için;  gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.” denilmektedir.

 1. Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır.
 2. Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.
 3. Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticari kazanç veya ticari bilanço karı üzerinden hesaplanır.  
 4. Bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının 20 katını geçemeyecektir.
 5. Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerimiz, diğer oda üyeliklerini belgelendirerek Odamıza ibraz etmek zorundadır. Buna istinaden deniz ticaret odası munzam aidat tahakkuku, belgeli ve geçerli oda üyelik sayısına bölünmek suretiyle tahakkuk ettirilecektir.
 6. Munzam Aidat Haziran ve Ekim aylarında 2 eşit taksitte tahsil edilmektedir.

 

  

3.TÜRK BAYRAKLI GEMİLERDEN ALINACAK ODA HİZMET ÜCRET TARİFESİ

 

5174 Sayılı Kanunun 26. Maddesinin (s) fıkrasına göre Türk veya Yabancı Bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler ve  son paragrafında bildirilen “Deniz Ticaret Odasınca Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet veya onay karşılığı alınacak ücretlerin, hizmet veya onaydan itibaren en geç onbeş gün içinde ödenmesi gerekir.” hükmü gereği;

 

Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine yükleme/boşaltma, transit işlem veya tamir, bakım/onarım, sörvey, ikmal ve beklemek amacıyla giren gemilerden, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı‘nca düzenlenen liman çıkış belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen GROSS TON aralığına göre Oda Hizmet Ücreti alınır.

                                                                                         

GEMİ GROS TONU                                       TUTAR          

    0      --       500  gros tona  kadar                       115.-TL

   501   --     1.500     “      “         “                        195.-TL

1.501   --     2.500     “      “         “                        345.-TL

2.501   --     5.000     “      “         “                        485.-TL  

5.001   --   10.000     “      “         “                        575.-TL

10.001  --- 25.000      “     “         “                        685.-TL

25.001   -- 35.000       “     “         “                       775.-TL

35.001   -- 50.000      “       “         “                      865.-TL

50.001  -- ve yukarısı                                            920.-TL

 

 

MUAFİYET VE İSTİSNALAR

 

 1. Oda Hizmet Ücreti  turistik  ring   seferi  yapan  ve sadece yolcu taşıyan Türk Bayraklı yolcu   gemilerinden  her  liman için  yılda  12  seferden  fazla  alınmaz. 
 2. Okul ve eğitim hizmeti  yapan  gemiler  ile  askeri  gemilerden Oda Hizmet Ücreti  alınmaz.   
 3. Balıkçı gemilerinden Oda Hizmet Ücreti alınmaz.
 4. Personel değişimi için limana giren gemilerden, bu durumu T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı‘ndan alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Oda Hizmet ücreti alınmaz. 
 5. Yukarıda belirtilen muafiyet ve istisnalar için; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen bu durumu tevsik edici belge verileri esas kabul edilir.
 6. Bölgemizdeki  yat turizimini teşvik amacıyla 2021 takvim yılında Türk Bayraklı yatlardan Oda Hizmet  Ücreti alınmaz.
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait veya kiralanan araştırma ve hizmet gemilerinden Oda Hizmet Ücreti alınmaz.
 8. Türk bayraklı gemilerden alınan Oda Hizmet Ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından Odamıza peşin olarak ödenir.

 

4. YABANCI BAYRAKLI GEMİLERDEN ALINACAK ODA HİZMET ÜCRET TARİFESİ

 

5174 Sayılı Kanunun 26. Maddesinin (s) fıkrasına göre Türk veya Yabancı Bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler ve  son paragrafında bildirilen “Deniz Ticaret Odasınca Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet veya onay karşılığı alınacak ücretlerin, hizmet veya onaydan itibaren en geç onbeş gün içinde ödenmesi gerekir.” hükmü gereği;

 

Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine yükleme/boşaltma, transit işlem veya tamir, bakım/onarım, sörvey, ikmal ve beklemek amacıyla giren gemilerden, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı‘nca düzenlenen liman çıkış belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen GROSS TON aralığına göre Oda Hizmet Ücreti alınır.

 

 

GEMİ GROS TONU                                          TUTAR                                 

         0    --        500  gros tona  kadar                   230.-TL  

     501    --     1.000     “      “         “                     390.-TL  

  1.001    --     1.500    “      “         “                      485.-TL

  1.501    --     2.000    “      “         “                      595.-TL

  2.001    --     2.500    “      “         “                      685.-TL

2.501    --       5.000    “       “         “                     775.-TL

5.001   ---      10.000   “       “         “                     805.-TL

10.001   ---     25.000   “      “          “                    880.-TL

25.001  ve yukarısı      “      “         “                     940.-TL                                 

 

MUAFİYET VE İSTİSNALAR

 

 1. Oda Hizmet Ücreti  turistik  ring   seferi  yapan  ve sadece yolcu taşıyan yabancı bayraklı yolcu   gemilerinden  her  liman için  yılda  12  seferden  fazla  alınmaz. 
 2. Okul ve eğitim hizmeti  yapan gemilerden Oda Hizmet Ücreti  alınmaz.   
 3. Personel değişimi için limana giren gemilerden Oda Hizmet ücreti alınmaz. 
 4. Yukarıda belirtilen muafiyet ve istisnalar için; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen bu durumu tevsik edici belge verileri esas kabul edilir.
 5. Bölgemizdeki yat turizimini teşvik amacıyla 2021 takvim yılında yabancı bayraklı yatlardan Oda Hizmet  Ücreti alınmaz.
 6. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kiralanan araştırma ve hizmet gemilerinden Oda Hizmet Ücreti alınmaz.
 7. Yabancı bayraklı gemilerden alınan Oda Hizmet Ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından Odamıza peşin olarak ödenir.

                                                                                              

5. NAVLUN HASILATI ODA PAYI ÜCRET TARİFESİ

5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 25. maddesinin son paragrafında yer alan “Türkiye Limanlarından yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye’de herhangi bir odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik, gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen veya kiralanan Türk Bayraklı gemilerin Türk Limanlarında yükleme ve boşaltmadan sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden, kruvaziyer ve yolcu gemilerinde gros tonajı üzerinden uluslararası uygulama gözönüne alınmak suretiyle binde beşi geçmemek ve yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla Oda Yönetim Kurulunca teklif ve Oda Meclisince tespit edilecek orana göre, hesap edilecek meblağ, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde, kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından ilgili liman bölgesindeki Deniz Ticaret Odasına veya bu oda teşkilatının henüz kurulmadığı yerlerde Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odasına ödenir” hükmü doğrultusunda, aşağıdaki oranlarda Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.      

 

 1. YÜK GEMİLERİ

Türkiye limanlarından yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye’de herhangi bir odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen Türk bayraklı gemilerden,

 

 • Boşaltılan yüklere ait navlun hasılatı üzerinden  %o 5 (Bindebeş) oranında azami  550 ABD Doları
 • Yüklenen  yüklere ait navlun hasılatı üzerinden  %o 5 (Bindebeş) oranında azami  550 ABD Doları
 • Yükleme ve boşaltmanın aynı liman, aynı seferde olması halinde toplam navlun hasılatı

üzerinden  (550+550 yerine) azami  825 ABD Doları Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

 

 1. YOLCU VE KRUVAZİYER GEMİLER

              0         ---     5.000                ----

              5001   ---   20.000        50 ABD Doları

              20.001 GT üzeri       100 ABD Doları navlun hasılatı oda payı ücreti alınır.

 

 1. NAVLUN HASILATI ODA PAYI TARİFESİ UYGULAMA GENEL ESASLARI
 1. Aynı gemide birden fazla taşıyan olması halinde, her taşıyanın (hattın) acentesi veya temsilcisi navlun payını ayrı ayrı ödemek zorundadır. Bir gemide ayrı ayrı taşıyan (hattın) olması durumu,yükün konşimentosu ve navlun faturasının kimin tarafından düzenlendiği ile Gümrüğe verilen özet          beyan ve alıcıya verilen yük teslim belgesinin kimin tarafından verildiğine göre belirlenir.
 2. Yabancı bir limandan, başka bir yabancı limana denizyoluyla taşınan transit yükler navlun hasılatı oda payından muaftır. Gerek görülmesi halinde MDTO transit yükü tevsik edici belge talep edebilir.
 3. Mersin Deniz Ticaret Odası, gemi acentesi tarafından “Navlun Hasılatı Oda Payı Bildirim Formu”nda  beyan edilen navlun taşıma bedelini tevsik edici belge talep edebilir.
 4. Bir gemide bulunan birden fazla taşıyıcıdan herhangi birisi tarafından Mersin Deniz Ticaret Odası’na verilen Navlun Hasılatı Oda Payı Bildirim Formunda tüm navlun hasılatının ve/veya sefer bilgilerinin (tahliye/yükleme limanı, gemi, yük bilgileri, manifesto-konşimento-navlun faturası gibi yükle ilgili belgeler v.s.) gerçek durumdan farklı beyan edildiğinin ya da navlun hasılatı oda payının hiç beyan edilmediğinin tespiti halinde, her bir taşıyanın veya hattın kendisi, acentesi veya temsilcisinden tarifelerde belirtilen azami rakamlar alınır.

6. DİĞER BELGE VE HİZMETLER ÜCRET TARİFESİ

                                                                                                                                  TUTAR  

1. Fatura tetkik ve tasdik ücreti                                                                                      %oo5    

   a)    Tetkik  ve  tasdik  ücreti  toplamı  40.-TL’sını  geçemez.

2. Kayıt,  tescil  ve  diğer  suretler                                                                                 20.-TL

3. İmza  tasdikleri                                                                                                        20.-TL 

4.  Navlun anlaşması, konişmento ve  benzeri  evrakın  tasdiki                                           40.-TL

5.  Gemi acenteliği  hizmetleri ücret  tarifesi  tasdiki                                                          40.-TL

6. Sair belgeler :

     a) Distribütörlük, mümessillik, acentelik  tasdik harcı                                                40.-TL 

     b) Yeddivahitlik inceleme ücreti ve belge tasdik ücreti                                               40.-TL

     c)  Ticari ve sınai eşya mümessillerinin  vasıflarının  tasdiki                                        40.-TL

     d)  Ticari  kefalet tasdikleri                                                                                      40.-TL

     e) Sinai  ve  ticari  mahiyetteki  belge  ve  kapasite  raporları                                       200.-TL

     f) Kalite belgeleri                                                                                                  100.-TL

     g) Mutemetlik belgesi ( ithalatta )                                                                           100.-TL

     h) Fiili  tüketim  belgeleri  ücreti                                                                             100.-TL

     ı) İthalat  yapacaklar için  ihtiyaç  tespit belgesi                                                      100.-TL

     j) Mücbir sebep belgesi                                                                                            40.-TL

     k) Yabancı dilde tanıtım belgesi                                                                                  60.-TL

     l) Vize için tanıtma belgesi                                                                                        50.-TL

     m)  Hüviyet vesikası ( ikinci talepte) ( İlk hüviyet vesikası bedelsiz verilir)                   40.-TL

     n) Meslek grupları liste ücreti (Her Grup İçin)                                                           40.-TL

     o)  Bilirkişi raporları oda hissesi                                                                        

         ( 20.- TL’dan  az olmamak  ve  300.- TL’sını) geçmemek üzere

         bilirkişi ücreti kadar)                                                                                    

     r) İthal kotalarını inceleme ücreti                                                                     

         1) ithal  taleplerini  inceleme ücreti                                                                        0/005

         (Tahsis  edilen dövizin TL. Muadili üzerinden 300.-   TL’sını geçemez.)

         2)  Acil  ihtiyaç  kotası  taleplerini  inceleme ücreti                                                 0/005

         (Tahsis  edilen dövizin TL. Muadili  üzerinden 300.- TL’sını geçemez.)

         3)  Yatırım  kotası  taleplerini inceleme ücreti                                                         0/003

         ( Tahsis  edilen dövizin TL muadili üzerinden 300.- TL’sını  geçemez.)

    s) Türk ticaret filosu listesi                                                                                       300.-TL

     ş) Türk ticaret gemilerinin  gemi  bazında  teknik  özelliklerini                                  500.-TL

         belirten liste

     t) Hakemlik, uzlaştırma, hakem, bilirkişi ücretleri

          1) Uzlaştırma kayıt ücreti                                                                                   200.-TL

         2)  Hakemliğe başvurma ücreti                                                                              300.-TL

         3) Hakem bilirkişiye başvurma ücreti                                                                    300.-TL

               Hakemlik yargılaması, uzlaştırma faaliyeti  hakem                                         

              bilirkişi  masrafları için hizmet ücretleri çekişme

              konusunun değerine  göre  alınır.

 

                               ÇEKİŞME  KONUSU   DEĞERİ   TL.

                                                       1.-      --    25.000.-                                                 200.-TL

                                                25.001.-   --     50.000.-                                                    300.-TL

                                                50.001.-   --     75.000.-                                                 400.-TL

                                                75.001-    --    100.000.-                                                500.-TL

                                                  100.00.-          Yukarısı                                                  600.-TL

     u) Eksper ücretleri                                                                                              

         1)  Dış ticaretle ilgili  ekspertizler                                                                       500.-TL

         2)  Acil ihtiyaç ekspertizleri                                                                                500.-TL

         3)  Bedelsiz ithalat ekspertizleri                                                                          500.-TL

         4) Yeterlilik belgesi ekspertizleri                                                                        500.-TL

         5) Yakıt sarfiyat ekspertizleri                                                                              500.-TL

         6)  Teşvik belgesi ekspertizleri                                                                           500.-TL

         7)  Banka kredisi ekspertizleri                                                                             500.-TL

         8)  Rayiç değer tespit ekspertizleri                                                                      500.-TL

         9)  Sair ekspertizler                                                                                            500.-TL

    

    ü)  Firma kayıtlarından durum tespit ücreti                                                              500.-TL

    v)  ÖTV İndirilmiş YAD işlem onayı                                                                         40.-TL

     y)  Yat Kayıt Belgesi Tanzimi Onayı                                                                         40.-TL

     z)  Diğer belge ücretleri ve tasdik ücreti                                                       20.-  --  600.-TL

 

 

Not :    1.  Nisbi ve maktu ücretlerin toplamı  600.- TL'sını geçemez.

            2.  6. maddenin z  fıkrasına  giren  belge  ve  tasdiklerden  alınacak  ücret,

     işin  hacmi  ve  niteliğine  göre  Yönetim Kurulu'nca belirlenecektir.     

Neredeyiz?