MERSİN DENİZ TİCARET ODASI
MERSİN CHAMBER OF SHIPPING
   

Üyelik Ücretleri

Üyenin Odaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete “Kayıt Ücreti” ve her yıl için ödeyeceği aidata “Yıllık Aidat” denir.

Üyeler Odaya kayıt sırasında Kayıt Ücreti ve her yıl için Yıllık Aidat ödemekle yükümlüdür.

⧽ Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Ücreti Şirketin sermayesini esas alan derecelere göre belirlenir.  

⧽ Oda Kayıt Ücretleri kayıt esnasında, peşin tahsil edilmektedir.

⧽ Yıllık Aidat Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir.

⧽ Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu bağlı bulundukları Odalara belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat tutarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar. 


 

MERSİN DENİZ TİCARET ODASI 2023 YILI TARİFELERİ

5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 24’üncü, TOBB Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliği’nin  5.maddesinde;  “Üyenin Odaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da Yıllık Aidat denir. Üyeler Odaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için Yıllık Aidat ödemekle yükümlüdür” denilmektedir. Buna göre; Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Ücreti aşağıda belirtilen sermaye ve özvarlık aralığına göre alınır.   

                                    DERECEYE ESAS MEBLAĞ                                      KAYIT                            YILLIK

DERECELER       (SERMAYE VE ÖZVARLIĞA GÖRE)                              ÜCRETİ                           AİDAT      

Fevkalade             100.000.-TL           ve      yukarısı                     2.400.-TL                 1.800.-TL        

       1                          80.001.-TL          —        99.999.-TL                          2.200.-TL                     1.600.-TL    

       2                          60.001.-TL           —        80.000.-TL                        2.000.-TL                     1.500.-TL  

       3                           50.001.-TL          —        60.000.-TL                        1.800.-TL                      1.300.-TL   

       4                           25.001.-TL           —        50.000.-TL                       1.600.-TL                       1.250.-TL  

       5                           10.001.-TL           —        25.000.-TL                       1.400.-TL                       1.200.-TL  

       6                           1                         —       10.000.-TL                          1.350.-TL                        1.010.-TL  

Y.Derece                   (Yeni Kurulan Sermaye Şirketleri LTD./A.Ş)      1.350.-TL                —–

 • Oda Kayıt Ücretleri kayıt esnasında, peşin tahsil edilmektedir.
 • Yıllık Aidat Haziran ve Ekim aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir.
 • Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyeler, bu durumu belgelendirmek şartıyla kendileri için belirlenmiş bulunan kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarlarının yarısı kadar ödeme yaparlar.

 

Not: 24/06/2023 tarih ve 32231 ssayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar ile belirlenen asgari ücret tutarı doğrultusunda; kayıt ücretlerinde, 25.07.2023 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararı ile artış yapılmıştır.

5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 25. maddesinde belirtilen ve TOBB Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat ve Munzam Aidatın Tespiti ve Ödenmesi Hakkında Yönetmeliğin  6. maddesinde “Odalarca her yıl için;  gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.” denilmektedir.

 1. Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır.
 2. Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.
 3. Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticari kazanç veya ticari bilanço karı üzerinden hesaplanır.
 4. Bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için uygulanan aylık asgari ücretin brut tutarının 10 katını geçemeyecektir.
 5. Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerimiz, diğer oda üyeliklerini belgelendirerek Odamıza ibraz etmek zorundadır. Buna istinaden deniz ticaret odası munzam aidat tahakkuku, belgeli ve geçerli oda üyelik sayısına bölünmek suretiyle tahakkuk ettirilecektir.
 6. Munzam Aidat Haziran ve Ekim aylarında 2 eşit taksitte tahsil edilmektedir.

5174 Sayılı Kanunun 26. Maddesinin (s) fıkrasına göre “Türk veya Yabancı Bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler”  ve  son paragrafında bildirilen “Deniz Ticaret Odasınca Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet veya onay karşılığı alınacak ücretlerin, hizmet veya onaydan itibaren en geç onbeş gün içinde ödenmesi gerekir.” hükmü gereği;

Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine yükleme/boşaltma, transit işlem veya tamir, bakım/onarım, sörvey, ikmal ve beklemek amacıyla giren gemilerden, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Liman Başkanlıklarınca düzenlenen liman çıkış belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen GROSS TON aralığına göre Oda Hizmet Ücreti alınır.

                                                                                         

GEMİ GROS TONU                                                   TUTAR          

    0             500  gros tona  kadar                          270.-TL

   501   —     1.500     “      “         “                               450.-TL

1.501   —     2.500     “      “         “                               810.-TL

2.501   —     5.000     “      “         “                            1.150.-TL

5.001   —   10.000     “      “         “                           1.370.-TL

10.001  — 25.000      “     “         “                          1.620.-TL

25.001   — 35.000       “     “         “                         1.835.-TL

35.001   — 50.000      “       “         “                        2.050.-TL

50.001  — ve yukarısı                                             2.160.-TL

MUAFİYET VE İSTİSNALAR

 1. Oda Hizmet Ücreti turistik  ring   seferi  yapan  ve sadece yolcu taşıyan Türk Bayraklı yolcu   gemilerinden  her  liman için  yılda  12  seferden  fazla  alınmaz. 
 2. Sadece Yolcu taşıyan yolcu ve kruvaziyer gemilerinden yukarıdaki ücretlerin %50’si oranında Oda Hizmet Ücreti alınır.  
 3. Eğitim ve araştırma hizmeti yapan gemilerden Oda Hizmet Ücreti  alınmaz.   
 4. Balıkçı gemilerinden Oda Hizmet Ücreti alınmaz.
 5. Personel değişimi için limana giren gemilerden, bu durumu C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı‘na bağlı Liman Başkanlıklarından alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Oda Hizmet ücreti alınmaz.
 6. Bölgemizdeki yat ve deniz turizimini teşvik amacıyla yat ve gezinti gemilerinden Oda Hizmet Ücreti alınmaz.
 7. Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kamuya ait araştırma ve hizmet gemilerinden Oda Hizmet Ücreti Alınmaz.
 8. Yukarıda belirtilen muafiyet ve istisnalar için; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen bu durumu tevsik edici belge verileri esas kabul edilir.
 9. Türk bayraklı gemilerden alınan Oda Hizmet Ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından Odamıza peşin olarak ödenir.

5174 Sayılı Kanunun 26. Maddesinin (s) fıkrasına göre “Türk veya Yabancı Bayraklı gemilere verilecek genel ve uluslararası sektörel hizmetler”  ve  son paragrafında bildirilen “Deniz Ticaret Odasınca Türk ve yabancı bayraklı gemilerden hizmet veya onay karşılığı alınacak ücretlerin, hizmet veya onaydan itibaren en geç onbeş gün içinde ödenmesi gerekir.” hükmü gereği;

 

Odamız faaliyet alanı içerisindeki limanlara ve liman bölgesine yükleme/boşaltma, transit işlem veya tamir, bakım/onarım, sörvey, ikmal ve beklemek amacıyla giren gemilerden, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Liman Başkanlıklarınca  düzenlenen liman çıkış belgesine (LÇB) göre aşağıda belirtilen GROSS TON aralığına göre Oda Hizmet Ücreti alınır.

 

 

GEMİ GROS TONU                                         TUTAR                                  

         0            500  gros tona  kadar                      560.-TL

     501    —     1.000     “      “         “                        960.-TL

  1.001    —     1.500    “      “         “                      1.215.-TL

  1.501    —     2.000    “      “         “                      1.465.-TL

  2.001    —     2.500    “      “         “                      1.710.-TL

2.501    —       5.000    “       “         “                     1.935.-TL

5.001   —      10.000   “       “         “                     2.025.-TL

10.001   —     25.000   “      “          “                    2.190.-TL

25.001  ve yukarısı      “      “         “                     2.430.-TL                               

 

MUAFİYET VE İSTİSNALAR

 

 1. Oda Hizmet Ücreti turistik  ring   seferi  yapan  ve sadece yolcu taşıyan yabancı bayraklı yolcu   gemilerinden  her  liman için  yılda  12  seferden  fazla  alınmaz. 
 1. Sadece Yolcu taşıyan yolcu ve kruvaziyer gemilerinden yukarıdaki ücretlerin %50’si oranında Oda Hizmet Ücreti alınır. 
 1. Eğitim ve araştırma hizmeti yapan gemilerden Oda Hizmet Ücreti alınmaz.   
 2. Personel değişimi için limana giren gemilerden bu durumu C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı‘na bağlı Liman Başkanlıklarından alınacak yazı ile belgelendirmeleri kaydıyla Oda Hizmet ücreti alınmaz.
 3. Bölgemizdeki yat ve deniz turizimini teşvik amacıyla yatlardan Oda Hizmet Ücreti alınmaz.
 4. Yukarıda belirtilen muafiyet ve istisnalar için; T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen bu durumu tevsik edici belge verileri esas kabul edilir.
 5. Yabancı bayraklı gemilerden alınan Oda Hizmet Ücreti, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içerisinde kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından Odamıza peşin olarak ödenir.

5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 25. maddesinin son paragrafında yer alan “Türkiye Limanlarından yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye’de herhangi bir odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik, gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen veya kiralanan Türk Bayraklı gemilerin Türk Limanlarında yükleme ve boşaltmadan sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden, kruvaziyer ve yolcu gemilerinde gros tonajı üzerinden uluslararası uygulama gözönüne alınmak suretiyle binde beşi geçmemek ve yıllık munzam aidat tavanını aşmamak kaydıyla Oda Yönetim Kurulunca teklif ve Oda Meclisince tespit edilecek orana göre, hesap edilecek meblağ, geminin limandan ayrıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde, kendileri, temsilcileri veya acenteleri tarafından ilgili liman bölgesindeki Deniz Ticaret Odasına veya bu oda teşkilatının henüz kurulmadığı yerlerde Ticaret veya Ticaret ve Sanayi Odasına ödenir” hükmü doğrultusunda, aşağıdaki oranlarda Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.      

 

 1. YÜK GEMİLERİ

Türkiye limanlarından yük alan veya bu limanlara yük getiren ve Türkiye’de herhangi bir odaya kayıtlı olmayan yabancı bayraklı gemiler ile yabancı bir ülkede yerleşik gerçek veya tüzel kişi tacir tarafından işletilen veya kiralanan Türk bayraklı gemilerden,

 

 • Boşaltılan yüklere ait navlun hasılatı üzerinden %o 5 (Bindebeş) oranında azami  600 ABD Doları
 • Yüklenen yüklere ait navlun hasılatı üzerinden  %o 5 (Bindebeş) oranında azami  600 ABD Doları
 • Yükleme ve boşaltmanın aynı liman, aynı seferde olması halinde toplam navlun hasılatı

üzerinden  (600+600 yerine) azami  900 ABD Doları Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

 

 1. YOLCU VE KRUVAZİYER GEMİLER

              0         —      5.000 GT      —                                      

              5001   —      20.000 GT    50 ABD Doları

              20.001 GT ve üzeri         100 ABD Doları navlun hasılatı oda payı ücreti alınır.

 

 1. NAVLUN HASILATI ODA PAYI TARİFESİ UYGULAMA GENEL ESASLARI
 2. Aynı gemide birden fazla taşıyan olması halinde, her taşıyanın (hattın) acentesi veya temsilcisi navlun payını ayrı ayrı ödemek zorundadır. Bir gemide ayrı ayrı taşıyan (hattın) olması durumu,yükün konşimentosu ve navlun faturasının kimin tarafından düzenlendiği ile Gümrüğe verilen özet beyan ve alıcıya verilen yük teslim belgesinin kimin tarafından verildiğine göre belirlenir.
 3. Yabancı bir limandan, başka bir yabancı limana denizyoluyla taşınan transit yükler navlun hasılatı oda payından muaftır. Gerek görülmesi halinde MDTO transit yükü tevsik edici belge talep edebilir.
 4. Mersin Deniz Ticaret Odası, gemi acentesi tarafından “Navlun Hasılatı Oda Payı Bildirim Formu”nda beyan edilen navlun taşıma bedelini tevsik edici belge talep edebilir.
 5. Bir gemide bulunan birden fazla taşıyıcıdan herhangi birisi tarafından Mersin Deniz Ticaret Odası’na verilen Navlun Hasılatı Oda Payı Bildirim Formunda tüm navlun hasılatının ve/veya sefer bilgilerinin (tahliye/yükleme limanı, gemi, yük bilgileri, manifesto-konşimento-navlun faturası gibi yükle ilgili belgeler v.s.) gerçek durumdan farklı beyan edildiğinin ya da navlun hasılatı oda payının hiç beyan edilmediğinin tespiti halinde, her bir taşıyanın veya hattın kendisi, acentesi veya temsilcisinden tarifelerde belirtilen azami rakamlar alınır.

                                                                                                                                                TUTAR  

 1. Kayıt, tescil ve  diğer  suretler                                                                                  50.-TL
 2. İmza tasdikleri                                                                                                            50.-TL 
 3. Navlun anlaşması, konişmento ve benzeri  evrakın  tasdiki                              100.-TL
 4. Gemi acenteliği hizmetleri ücret  tarifesi  tasdiki                                                 100.-TL
 5. Sair belgeler :
 6. a) Distribütörlük, mümessillik, acentelik tasdik harcı                                               -TL 
 7. b) Ticari  kefalet tasdikleri                                                                                               -TL
 8. c) Kalite belgeleri                                                                                                               -TL
 9. d) Mutemetlik belgesi ( ithalatta )                                                                                 -TL
 10. e) İthalat  yapacaklar için  ihtiyaç  tespit belgesi                                                        -TL
 11. f) Mücbir sebep belgesi                                                                                                    -TL
 12. g) Yabancı dilde tanıtım belgesi (vize vb)                                                                     -TL
 13. h) Meslek grupları liste ücreti (Her Grup İçin)                                                       10-TL

     ı) Liman İstatistik Bilgileri (bir sayfa)                                                                        100.-TL

          (İlave sayfa başına 20.-TL ücret alınır.)

 1. i) Hakemlik, hakem bilirkişi ücretleri

          1) Hakemliğe başvurma ücreti                                                                                600.-TL

          2) Hakem bilirkişiye başvurma ücreti                                                                    1.350.-TL

               Hakemlik yargılaması, uzlaştırma faaliyeti  hakem                                         

               bilirkişi  masrafları için hizmet ücretleri çekişme

               konusunun değerine  göre  alınır.

 

                                ÇEKİŞME  KONUSU   DEĞERİ   TL.

                                                       1.-          25.000.-                                                    600.-TL

                                                25.001.-  —     50.000.-                                                      800.-TL

                                                50.001.-  —     75.000.-                                                  1.000.-TL      

                                                75.001.-    —    100.000.-                                                 1.200.-TL

                                                  100.001.          ve yukarısı                                              1.400.-TL      

 1. j) Eksper ücretleri                                                                                             

          1)  Deniz ticareti ile ilgili  ekspertizler                                                                2.500.-TL

          2) Yeterlilik belgesi ekspertizleri                                                                        2.500.-TL

          3) Yakıt sarfiyat ekspertizleri                                                                             2.500.-TL

          4)  Rayiç değer tespit ekspertizleri                                                                      2.500.-TL

          5)  Sair ekspertizler                                                                                           2.500.-TL

    

 1. k) Firma kayıtlarından durum tespit ücreti                                                              000.-TL
 2. l)  ÖTV İndirilmiş YAD işlem onayı                                                                           -TL
 3. m) Yat Kayıt Belgesi Tanzimi Onayı                                                                          -TL

 

Not :    1.  Nisbi ve maktu ücretlerin toplamı  2.500.- TL’sını geçemez.

 1. Yukarıda kayıtlı belgeler yabancı dilde alındığı takdirde tarife ücretlerinin 2 katı uygulanır.

Mersin Deniz Ticaret Odası‘nın 2023 yılında uygulayacağı işbu tarifeler, Yönetim Kurulumuzun    06 Aralık 2022 tarih ve 9 sayılı toplantısında tespit edilmiş ve Oda Meclisimizin 27 Aralık 2022 tarih ve 4 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

 

 

    JOZEF ATAT                                                     M. CİHAT LOKMANOĞLU

MECLİS BAŞKANI                                           YÖNETİM KURULU BAŞKANI