Türkçe Ingilizce

2020

Sirküler: 446/20, “Deniz ve Hava Araçlarında Arama Kurtarma Yönetmeliği” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Deniz ve Hava Araçlarında Arama Kurtarma Yönetmeliği, 17 Ekim 2020 tarih ve 31277 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı, insan hayatını kurtarmaya yönelik deniz ve hava arama kurtarma hizmetlerinin yürütülmesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ile yetkilendirilmiş sivil toplum kuruluşlarının görev ve sorumluluklarını tespit etmek, bu faaliyetlerin ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere/anlaşmalara uygun olarak yürütülmesini sağlamaktır.

Bu Yönetmeliğin 37. maddesi ile, 20/09/2001 tarihli ve 2001/3275 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Sirküler: 445/20, “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 20 Ekim 2020 tarih ve 31280 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliği ile, 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin, “Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri” başlıklıGeçici 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür.”

Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Sirküler: 444/20, “23-27 Kasım 2020 Tarihli Gemi Acenteliği Eğitim Seminerinin Online Yapılacağı” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: 23-27 Kasım 2020 Tarihli Gemi Acenteliği Eğitim Seminerinin Online Yapılacağı Hk.

İlgi     : (a)  09.10.2020 tarih ve 436 sayılı sirkülerimiz.

            (b) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 16.10.2020 tarih ve 57686 sayılı yazısı.

Malumları olduğu üzere, Odamız tarafından 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planan Gemi Acenteliği Eğitim Seminerinin, koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı İçişleri Bakanlığı’nın Genelgesi kapsamında iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendiği ilgi (a) sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Ancak T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi (b) yazı ile, Gemi Acenteliği Belgelendirme Eğitimi ve Gemi Acenteliği Yenileme Eğitimlerinde online uzaktan eğitim programının kullanılmasının uygun görüldüğü, belgelendirme eğitimi sonucu yapılacak sınavların da sosyal mesafe, tıbbi maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyulması durumunda fiziki olarak gerçekleştirilebileceği bildirilmektedir.

Bu nedenle, odamızca yapılacak olan Gemi Acenteliği Eğitim Semineri’nin daha önceden planlandığı şekliyle, 23-27 Kasım 2020 tarihlerinde “Zoom” programı üzerinden düzenlenmesi uygun değerlendirilmiştir.

Bahse konu tarihler arasında Gemi Acenteliği Eğitim Semineri’ne katılmak isteyen kişilerin, bir örneği ekte sunulan dilekçe ve eklerini 19 Kasım 2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza (edaoktem@mdto.org) göndermeleri gerekmektedir. 

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Mersin Liman Bulteni (20 Ekim 2020)

Sirküler: 443/20, “KOBİ’ler İçin Faktöring ve Finansal Kiralama Webinarı” Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: KOBİ’ler İçin Faktöring ve Finansal Kiralama Webinarı Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 13.10.2020 tarih ve 8857 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile, KOBİ’ler için alternatif finansman yöntemleri olan ticaret finansmanı (faktöring) ve finansal kiralama uygulamaları hakkında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sn.M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU ile Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Sn. Aynur EKE’nin katılımlarıyla, 22 Ekim 2020 Perşembe günü saat 14:00’de “http://webinar.tobb.org.tr” linki üzerinden gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Seminer konuları ve detaylı program ekte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Eki: İlgi Yazıİndir

Mersin Liman Bulteni (19 Ekim 2020)

BULTEN 19 EKIMİndir

Sirküler: 442/20, “Mısır ve Tunus Ticaret Müşavirleriyle Gerçekleştirilecek E-Sohbet Toplantıları” Hk.

SÜRELİDİR

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Mısır ve Tunus Ticaret Müşavirleriyle Gerçekleştirilecek E-Sohbet Toplantıları Hk.

İlgi    : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 15.10.2020 tarih ve 8931 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile 20 Ekim 2020 Salı günü 14:30-16:00 saatleri arasında Mısır’da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ve Ateşemiz, 22 Ekim 2020 Perşembe günü 14:30-16:00 saatleri arasında ise Tunus’ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve bu ülkelerle iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Etkinliklere ait program ve katılım linki ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Mesut ÖZTÜRK

Genel Sekreter

Eki: Tunus Sohbet Toplantısıİndir
Eki: Mısır Sohbet Toplantısıİndir

Mersin Liman Bulteni (16 Ekim 2020)

BULTEN 16 EKIMİndir
Back to top

Bize Ulaşın

      submit...
x